تعیین آقای علی یزدانی به عنوان نماینده وزارت صنایع و معادن در هیات حمایت از صنایع- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ـ مصوب 1343

تعیین آقای علی یزدانی به عنوان نماینده
وزارت صنایع و معادن در هیات حمایت از صنایع

شماره‌ : .21939ت 31116 ه¨

تاریخ : 1383.05.12
وزارت صنایع و معادن‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.7 بنا به پیشنهاد شماره 105598 مورخ 1383.6.28
وزارت صنایع‌و معادن و به استناد ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل
کارخانه‌های کشور ـ مصوب 1343ـتصویب نمود:
آقای علی یزدانی به عنوان نماینده وزارت صنایع و معادن در هیأت حمایت از صنایع‌،
موضوع ماده (1) قانون‌یادشده تعیین می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور