اصلاح جدول پیوست تصویبنامه اجازه انحلال شرکتهای سازمان صنایع ملی ایران و انحلال شرکت حمل ونقل کالا از شرکتهای زیر مجموعه شرکت

اصلاح جدول پیوست تصویبنامه اجازه انحلال شرکتهای‌ سازمان صنایع
ملی ایران و انحلال شرکت حمل‌ونقل کالا از شرکتهای زیر مجموعه شرکت
مادرتخصصی راه‌آهن جمهوری‌ اسلامی ‌ایران و برنامه‌زمانبندی‌، روش‌ و درصد واگذاری
سهام سه شرکت زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی ‌راه‌آهن 00000

شماره‌ : .23264ت 31145 ه¨

تاریخ : 1383.05.20
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.14 بنا به پیشنهاد شماره 17498 مورخ 1383.5.4
وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف‌) ماده (14) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ تصویب نمود:
1 ـ نام شرکت نانشهر از جدول پیوست تصویبنامه شماره .7591ت‌26469ه¨ مورخ 1381.2.28
حذف می‌گردد.
2 ـ شرکت حمل و نقل کالا (حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران‌) از شرکتهای زیرمجموعه
شرکت مادرتخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منحل می‌گردد.
3 ـ برنامه زمان‌بندی‌، روش و درصد واگذاری سهام سه شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی
راه‌آهن‌جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول پیوست‌(1) تعیین می‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - جدول مزبور در آرشیو اداره‌کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.