اصلاح بند (۴) تصویب نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵


شماره۶۰۰۳۸/ت۵۶۸۳۴هـ                               ۱۳۹۸/۵/۱۵
اصلاح بند (۴) تصویب نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۴) تصویب نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
عبارت « به تصویب هیأت وزیران می رسد» به عبارت «در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ خواهد شد» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری