اصلاح بند (۱) تصویب­نامه شماره ۲۷۰۸۶/ت۲۹۵۸۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۲


شماره۶۰۰۴۶/ت۵۶۷۵۲هـ                               ۱۳۹۸/۵/۱۹
اصلاح بند (۱) تصویب­نامه شماره ۲۷۰۸۶/ت۲۹۵۸۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۲

وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۳ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب­نامه شماره ۲۷۰۸۶/ت۲۹۵۸۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۲ عبارت «و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» قبل از عبارت «به حساب بدهی دولت انتقال می­ یابد» اضافه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری