تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سید روح اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار


شماره۶۱۴۸۲/ت۵۶۸۶۷هـ                               ۱۳۹۸/۵/۱۹
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سید روح اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۳۰۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد :

آقای سید روح اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جایگزین آقای قاسم محسنی می شود .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری