تصویب نامه در خصوص اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نسبت به ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴) کرمان در استان کرمان


شماره۶۱۳۳۱/ت۵۵۹۰۸هـ                               ۱۳۹۸/۵/۱۹
تصویب نامه در خصوص اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نسبت به ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴) کرمان در استان کرمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۶ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۹۷۹۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد:

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴) کرمان در استان کرمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و منوط به عدم استقرار صنایع فولاد و پتروشیمی در آن و تأمین آب مورد نیاز از طریق خرید چاه کشاورزی مجاز و فعال و تغییر کاربری آن در چهارچوب مواد (۲۷) و (۲۸) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ با هماهنگی شرکت آب منطقه ای کرمان اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری