آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی

آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای
تخصصی

شماره‌ : .28503ت‌33393هـ

تاریخ : 1384.05.10
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.8 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و به‌استناد تبصره (1) ماده (70) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران‌، موضوع ماده (83) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب 1383ـ
آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی را به شرح زیرتصویب
نمود:

آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
بخش اول - کلیات
ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - قانون‌: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران - مصوب‌1383.
2 - شورا: شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
3 - سازمان‌: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده 2 - به منظور هماهنگی و تصمیم گیری در امور برنامه ریزی‌، توسعه و عمران
استانها و نظارت برآنها و هدایت و تصویب طرحها در چهارچوب برنامه‌ها، سیاستها و خط
مشیهای کلان‌، در کلیه استانهای‌کشور شورا تشکیل می‌شود.
ماده 3 - اعضای شورا به شرح زیر تعیین می شوند:
1 - استاندار (رییس‌).
2 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر).
3 - رییس سازمان اموراقتصادی و دارایی استان‌.
4- رییس سازمان مسکن وشهرسازی استان‌.
5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان‌.
6- رییس سازمان بازرگانی استان‌.
7- مدیرکل راه و ترابری استان‌.
8 - رییس سازمان جهادکشاورزی استان‌.
9 - مدیرکل کار و اموراجتماعی استان‌.
10- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان‌.
11- رییس سازمان صنایع و معادن استان‌.
12 - رییس سازمان آموزش و پرورش استان‌.
13- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌.
14- مدیرکل تعاون استان‌.
15- یک نفر از مدیران واحدهای استانی وابسته به وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت‌.
16 - یک نفر از مدیران واحدهای استانی وابسته به وزارت نیرو به انتخاب وزیر نیرو.
17- یک نفر از مدیران واحدهای استانی وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن به
انتخاب وزیرمربوط‌.
18- یک نفر از روسای دانشگاههای غیرپزشکی استان به انتخاب وزیر علوم‌، تحقیقات و
فناوری‌.
19- رییس یکی از بانکهای استان به انتخاب رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران‌.
20- مشاور استاندار در امور بانوان‌.
21- نماینده سازمان ملی جوانان در استان .
22 - دو نفر صاحب نظر که حتی الامکان یکی از آنها از میان بانوان باشد ترجیحا از
اساتید دانشگاه به‌پیشنهاد استاندار و تصویب اکثریت آرای اعضای شورا (بدون حق
رای‌).
23- یکی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان‌.
24- مدیرکل منابع طبیعی استان‌.
25- مدیر کل توسعه و تجهیز مدارس استان‌.
26- رییس کل دادگستری استان‌.
27- مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان‌.
28- مدیرکل اطلاعات استان‌.
29- مدیرکل تربیت بدنی استان‌.
30- یکی از فرمانداران به انتخاب فرمانداران استان‌.
31- یک نفر از میان مدیران سازمانهای مربوط به ایثارگران به انتخاب استاندار.
32- رییس شورای اسلامی استان (تا تشکیل شورای اسلامی استان رییس شورای اسلامی شهر
مرکزاستان‌) بدون حق رای‌.
33- روسای کلیه کارگروههای تخصصی زیرمجموعه
34- شهردار شهری که مسایل مربوط به آن در شورا مطرح می‌شود.
35 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان 26 ـ رییس بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان‌37 ـ یک نفر از مدیران واحدهای استانی وابسته به وزارت رفاه و
تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر مربوطتبصره - دو نفر از نمایندگان مردم استان در
مجلس شورای اسلامی به انتخاب نمایندگان استان بدون حق‌رأی در جلسات شورا شرکت می
کنند.
ماده 4- وظایف شورا بر اساس ماده (71) تنفیذی قانون به شرح زیر است‌:
الف ـ بررسی و تایید برنامه‌های بلند مدت توسعه استان شامل جهت گیریهای توسعه بلند
مدت استان درچهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیریهای بلند مدت کشور
و طرح آمایش ملی‌.
ب ـ بررسی و تایید برنامه‌های میان مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاستها و خط
مشیهای توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه گذاری در توسعه استان
که در چهارچوب رهنمودهای‌کلی و سیاستهای کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان مدت
ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌شود.
پ ـ تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب
برنامه‌های‌توسعه استان با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی‌.
ت ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در
استان که توسط‌دستگاههای اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می‌گردد(درآمد
استانی‌) و پیشنهاد کسب منابع‌جدید درآمد در چهارچوب سیاستهای مصوب دولت‌.
ث ـ اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه‌ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در
چهارچوب‌سیاستهای مصوب دولت‌.
ج ـ بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل
درآمدهای استان وسهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی
استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات‌از محل درآمد اختصاصی در چهارچوب بخشنامه‌ها
و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه سالانه کل کشوربرای ارایه به سازمان .
چ ـ بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول‌، برنامه‌ها و طرحهای
عمرانی ودستگاههای اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان استان‌.
ح ـ بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیر نفتی استان و در صورت لزوم خط
مشیهای‌اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ها، تعاونیهای مرزنشین در چهارچوب
سیاستهای کلی تجارت‌خارجی کشور.
خ ـ بررسی برنامه‌های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های
توسعه مصوب وپیشنهاد آن به مراجع ذی ربط‌.
د ـ شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و
توسعه سرمایه‌گذاریهای مردمی در امور اقتصادی‌، تولیدی و اجتماعی‌.
ذ ـ ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام
المنفعه‌.
ر ـ بررسی راههای تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به کار گیری آنها در امور توسعه
استان درچهارچوب سیاستها و خط مشیهای پولی کشور.
ز ـ پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای
اقتصادی‌، اجتماعی‌و فرهنگی استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی
مربوط‌.
ژ ـ پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاستهای
اجرایی مربوط‌.
س ـ پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی
ربط و تنظیم‌سیاستهای اجرایی مربوط‌.
ش ـ بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روشهای تشویقی برای سرمایه‌گذاری
در اموراشتغالزا .
ص ـ پیشنهاد برنامه‌ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان‌.
تبصره - موضوعات محول شده توسط هیأت وزیران نیز در دستور جلسات شورا قرار می گیرد.
ض ـ بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول
هزینه براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ماده5 - هنگام طرح مباحث
مربوط به هر دستگاه‌اجرایی از مسوول آن دستگاه با حق رای برای شرکت در جلسه شورا
دعوت به عمل می آید.
ماده 6- دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هریک از شهرستانهای استان از
فرماندارآن شهرستان برای شرکت در جلسه با حق رای دعوت به عمل آورد.
ماده 7- شورا حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود و جلسات آن با حضورحداقل دو سوم
اعضایصاحب رای رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت اعضای حاضر اتخاذ
می‌شود.
تبصره - اعضای شورا شخصا ملزم به شرکت در جلسات شورا هستند.
ماده 8- جلسات شورا به ریاست استاندار تشکیل می‌شود در غیاب او جلسه شورا به ریاست
یکی ازمعاونان استانداری به انتخاب استاندار تشکیل خواهد شد.
ماده 9 - دبیرخانه شورا موظف است دستور کار هر جلسه شورا را یک هفته قبل از
برگزاری جلسه‌براساس گزارشها و پیشنهادهای دریافت شده از دستگاههای اجرایی و
کارگروههای تخصصی - موضوع‌ماده‌(13) این آیین‌نامه - با هماهنگی رییس شورا، تهیه و
به صورت کتبی به اطلاع اعضا برساند.
ماده 10- مصوبات شورا در چارچوب قوانین و مقررات پس از ابلاغ برای دستگاههای
اجرایی وستادی استان لازم الاجرا است‌. دبیرخانه تحقق مصوبات شورا را پیگیری می
کند.
ماده 11- دبیرخانه شورا موظف است تصمیمات شورا را حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل
جلسه‌برای اعضا، دستگاههای اجرایی ذی ربط و سازمان ارسال نماید.
ماده 12 - دبیرخانه شورا با همکاری اعضای شورا و کارگروههای تخصصی موظف است در
قالب نظام‌نظارت و ارزیابی مصوب سازمان چگونگی تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه
و عملیات اجرایی مربوط‌را ارزیابی و نظارت نماید.
ماده 13- به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا کارگروههای تخصصی به شرح زیر
در هر یک‌از استانهای کشورتشکیل می شوند:
1 - کارگروه برنامه ریزی تحول اداری .
2 - کارگروه زیربنایی و عمران‌.
3 - کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی .
4 - کارگروه صنعت و معدن .
5- کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت‌.
6- کارگروه شهرسازی و معماری‌.
7- کارگروه آمایش و محیط زیست‌.
8- کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی‌.
9- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری .
10-کارگروه توسعه صادرات .
11- کارگروه پژوهش‌، آمار و فناوری اطلاعات‌.
12- کارگروه آموزش و پرورش .
13- کارگروه اجتماعی .
14-کارگروه بهداشت‌، درمان و تأمین اجتماعی‌.
15- کارگروه فرهنگ‌، هنر و تربیت بدنی‌.
16- کارگروه بانوان و جوانان .
ماده 14- اجرای تصمیمات کارگروههای تخصصی منوط به تصویب و تایید شورا است‌.
تبصره - کارگروههای تخصصی موظفند تصمیمات کارگروه را حداکثر ظرف یک هفته پس از
تشکیل‌جلسه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
ماده 15- کارگروههای تخصصی می توانند متناسب با وظایف محول شده گروههای کاری و
کارشناسی‌در هر یک از زمینه‌ها و محدوده‌های جغرافیایی تشکیل دهند.
عناوین و وظایف این گروههای کاری به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 16 - اعضای کارگروههای تخصصی موظفند حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه‌،
پیشنهادهای‌خود را برای طرح در کارگروه به صورت کتبی به دبیر کارگروه اعلام نمایند
و پیشنهادها حسب نوبت و به‌ترتیب در کارگروه مطرح می شوند.
تبصره - دبیران کارگروههای تخصصی موظفند دستور کار هر جلسه کارگروه را حداقل یک
هفته قبل ازبرگزاری آن جلسه‌، با هماهنگی رییس کارگروه تخصصی‌، تهیه و به صورت
کتبی به آگاهی اعضا و دبیرخانه‌شورا برسانند
ماده 17- جلسات کارگروههای تخصصی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابند و تصمیمات آن
باتایید اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شورا اعلام می‌شود.
تبصره - دبیران کارگروههای تخصصی موظفند از مدیران دستگاههای اجرایی غیر عضو هنگام
طرح‌مباحث مربوط برای شرکت در جلسه با حق رای دعوت به عمل آورند.
ماده 18- درصورت حضور استاندار در کارگروهها ریاست جلسه با او خواهد بود.
ماده 19 - اعضای کارگروهها موظفند شخصا در جلسات کارگروه شرکت نمایند.
در غیاب هر یک از اعضا معاون ذی ربط او می تواند با هماهنگی رییس کارگروه در جلسات
شرکت نماید.
تبصره - رییس سازمان می تواند دبیری کارگروههایی را که بر عهده دارد به معاون ذی
ربط خود تفویض‌نماید.
ماده 20 - دبیرخانه هر کارگروه در دستگاه متبوع دبیر آن کارگروه مستقر می‌شود.
ماده 21 - کارگروههای تخصصی موظفند پیشنهادها و موضوعاتی را که توسط شورا به آنها
ارجاع‌می‌شود بررسی نمایند.

بخش دوم - کارگروه برنامه ریزی تحول اداری
ماده 22- اعضای کارگروه برنامه ریزی تحول اداری به شرح زیر تعیین می شوند:
1- استاندار(رییس‌).
2- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌(دبیر).
3- روسای یکی از دانشگاههای غیرپزشکی استان به انتخاب وزیر علوم‌،تحقیقات و
فناوری‌.
4- دو نفر صاحب نظر که حداقل یکی از آنان ازبانوان باشد به انتخاب کارگروه (بدون
حق رای‌).
5- سایر اعضا توسط شورا در چارچوب قوانین و مقررات تعیین می شوند.
ماده 23 - وظایف کارگروه برنامه ریزی تحول اداری به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- برنامه ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی اداری ،ستاد برنامه ریزی تحول اداری
کشور وشوراها یا کمیسونهای تحول اداری دستگاههای اجرایی استان‌.
2- راهبری و ایجاد هماهنگی لازم در اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب در دستگاههای
اجرایی استان‌.
3 - نظارت بر اجرای تصمیمات شورای عالی اداری‌، ستاد برنامه ریزی تحول اداری و
شوراها یاکمیسیونهای تحول اداری دستگاهها در سطح استان‌.
4 - برنامه ریزی برای برگزاری همایشهای توجیهی‌، ترویجی و آموزشی استان با هماهنگی
ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور.
5- بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای لازم در زمینه‌های زیر :
الف - خلاقیت‌، نوآوری‌، ابتکار و جلب مشارکت دستگاهای اجرایی استان در خصوص ایجاد
انگیزهلازم برای افزایش کارآیی و بهره وری دستگاهها از طریق استقرار نظام
پیشنهادها و ارایه اندیشه‌های نو دردستگاههای اجرایی استان‌.
ب - بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان با
مشارکت‌دستگاههای اجرایی .
پ - ایجاد زمینه‌های مشارکت میان دستگاهها برای اجرای طرحهای استانی در زمینه تحول
اداری‌.
ت - جلب مشارکت مردم و واگذاری امور و وظایف به بخش غیردولتی براساس مصوبات شورای
عالی‌اداری در سطح استان‌.
ث - تقویت و توسعه واحدها و نهادهای تصمیم گیرنده استانی‌.
ج - شناسایی طرحها و برنامه‌های موفق تحول اداری در سطح استان و تعمیم و گسترش
آنها به سایراستانها از طریق ارایه برنامه به ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور به
همراه گزارش توجیهی و مستندات‌لازم‌.
ماده 24 - با تشکیل کارگروه برنامه ریزی تحول اداری تشکلهای زیر منحل می شوند:
1- کمیسیون اولویتهای خاص مرتبط موجود استان‌.
2- کمیسیون رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی‌.
3- شورای برنامه ریزی امور اجتماعی و نیروی انسانی‌.
4- شورای ورزش کارکنان استان‌.

بخش سوم - کارگروه زیربنایی و عمران
ماده 25- اعضای کارگروه زیربنایی و عمران به شرح زیر تعیین می شوند:
1 - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار (رییس‌)
2 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر).
3- مدیرکل راه و ترابری استان‌.
4- مدیرعامل شرکت مخابرات استان‌.
5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان‌.
6- رییس سازمان جهادکشاورزی استان‌.
7- رییس شرکت ملی گاز استان‌.
8- رییس سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان‌.
9- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان‌.
10- رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان‌.
11- مدیرکل دفتر فنی استانداری‌.
12- مدیرعامل آب منطقه ای یا مدیر کل امور آب استان‌.
13- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان‌.
14- مدیرکل منابع طبیعی استان‌.
ماده 26- وظایف کارگروه زیربنایی و عمران به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - بررسی و تلفیق برنامه‌های بلندمدت و میان مدت بخشهای راه و ترابری‌، پست و
مخابرات‌، انرژی‌،عمران شهری‌، روستایی و عشایری استان - به استثنای وظایف مربوط
به کارگروه آمایش و محیط زیست - درچهارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش‌،
توسعه و عمران استان‌.
2 - پیشنهاد بودجه بخشهای راه و ترابری‌، پست و مخابرات‌، انرژی‌، عمران شهری‌،
روستایی و عشایری‌استان در چهارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه
سالانه کشور.
3 - ایجاد هماهنگی و وحدت برنامه ریزی و تصمیم گیری در عمران روستایی و مدیریت و
نگهداری‌تأسیسات روستایی‌.
4- بررسی مطالعات انجام شده در خصوص توجیه فنی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و زیست
محیطیپروژه‌های عمرانی جدید استان و اعتبارات مورد نیاز آنها.
5- شناسایی و تدوین اولویتهای پژوهشی در امور زیربنایی و عمران و ارایه به کارگروه
پژوهش‌، آمار وفناوری اطلاعات‌.
6 - بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه‌های زیر :
الف- کنترل و نظارت بر حمل و نقل جاده ای کالاو مسافر.
ب - انرژی و هماهنگی در توسعه سیستم گازرسانی و انتقال و پخش فرآورده‌های نفتی‌.
پ - کاهش انحصارات و گسترش رقابت در امور تصدی در بخش پست و مخابرات‌.
ت - ارتقای بهره وری و افزایش ایمنی در فعالیتهای مختلف حمل و نقل‌.
ث - تأسیسات جانبی در حریم راهها .
ج - تشویق و توسعه سرمایه گذاریهای مردمی در بخشهای مرتبط‌.
چ - جذب کمکها و مشارکتهای مردمی برای اقدامات عمرانی بخش مربوط و توزیع مناسب
آنها ماده 27-با تشکیل کارگروه زیربنایی و عمران‌، تشکلهای زیر منحل می شوند:
1- شورای هماهنگی عمران روستایی استان‌.
2 - کارگروه آب و فاضلاب‌.
3 - کمیسیون خانه‌های ارزان قیمت‌.
4 - شورای عشایری و کمیسیونهای مرتبط‌.
5 - کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان‌.
6- کمیسیون زیباسازی و بهداشت محیط‌.
7 - کلیه کارگروهها، شوراها و کمیسیونهایی که برای هماهنگ نمودن موضوع احداث مسکن
در سطحاستان تشکیل شده اند.
8 - کارگروه تأسیسات جانبی راهها

بخش چهارم ـ کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 28 - اعضای کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر تعیین می شوند:
1 - معاون برنامه ریزی و اداری مالی استاندار (رییس‌).
2 - رییس سازمان جهادکشاورزی استان (دبیر).
3 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یا معاون او.
4 - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یا مدیرکل امور آب استان به انتخاب وزیر نیرو.
5 - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان‌.
6- مدیرکل تعاون استان‌.
7 - مدیرکل منابع طبیعی استان‌.
8 - سرپرست بانک کشاورزی استان‌.
9 - مدیرکل برنامه ریزی امور اقتصادی استانداری‌.
10 - مدیرکل شیلات استان‌.
11- مدیرکل امور عشایر استان‌.
12- مدیرکل سازمان هواشناسی استان‌.
13- مدیرکل دامپزشکی استان‌.
14- یکی از روسای دانشکده‌های کشاورزی یا منابع طبیعی استان به انتخاب کارگروه‌.
15- مدیرکل غله استان‌.
16 - مدیر سازمان تعاون روستایی استان‌.
تبصره - علاوه بر اعضای موضوع این ماده دو نفر از صاحب نظران .
متخصصان و نمایندگان تشکلهای غیردولتی منابع طبیعی و بخشهای آب کشاورزی که توسط
کارگروه‌انتخاب می شوند بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت می نمایند حتی الامکان
یکی از افرادیادشده ازمیان بانوان صاحبنظر انتخاب می‌شود.
ماده 29- وظایف کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - بررسی و تلفیق برنامه‌های بلندمدت بخش کشاورزی و نیازسنجی و بهره برداری آب
کشاورزی استان‌در چهارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش‌، توسعه و عمران
استان‌.
2- پیشنهاد بودجه سالانه بخش کشاورزی و بهره برداری آب کشاورزی استان در چهارچوب
بخشنامه‌هاو دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور .
3- تدوین اولویتهای پژوهشی در امور آب کشاورزی‌،کشاورزی و منابع طبیعی و ارایه
پیشنهاد به کارگروه‌پژوهش‌، آمار و فناوری اطلاعات .
4- بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه‌های زیر :
الف - رفع مشکلات اجرایی در بخشهای آب کشاورزی و کشاورزی .
ب - استفاده حداکثر از امکانات سازمانهای اجرایی استان در زمینه توسعه بخش
کشاورزی‌.
پ - مدیریت و بهره برداری و احیای منابع طبیعی‌.
ت - نظام صحیح کشت در چهارچوب قوانین و مسایل اجتماعی .
ث - چگونگی مصرف آب کشاورزی و برنامه ریزی براساس ظرفیت منابع آب کشاورزی در جهت
بهینه‌نمودن آن در بخش کشاورزی‌.
ج - افزایش بازدهی آبیاری با استفاده از سیستمهای جدید آبیاری وکاهش میزان تلفات
آب در شبکه‌های‌انتقال و توزیع‌.
چ - مصرف آب بازیافتی به منظور تأمین بخشی از آب کشاورزی‌.
ح - بهره برداری از آب و خاک و استفاده بهینه از امکانات بالفعل و بالقوه آب و
اراضی مستعد استان وپیشنهاد نظام صحیح کشت‌.
خ - پوشش بیمه‌های محصولات کشاورزی و دامی‌، موضوع بند (ج‌) تنفیذی ماده (181)
قانون‌.
د - حمایت از تولیدکنندگان از طریق توسعه مشارکت مردمی‌.
ذ - فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای طرحهای تولیدی‌، بخش کشاورزی‌، صنایع‌،
تعاون وخدمات‌.
ر- خرید محصولات بخش کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات حمایتی‌
ز - واگذاری وظایف‌، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش
غیردولتی .
ژ - سامان دادن به امور کشاورزی از طریق شناخت منابع و ظرفیتهای موجود و هماهنگی و
تقسیم کاربین سازمانهای مسوول ذی ربط‌.
س - هماهنگ نمودن برنامه‌های کوتاه مدت‌، میان مدت و بلندمدت سازمانهای مرتبط با
امور کشاورزی‌.
ماده 30 - باتشکیل کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی‌، کارگروه آب منحل می‌شود بخش
پنجم -کارگروه صنعت و معدن
ماده 31- اعضای کارگروه صنعت و معدن به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- معاون برنامه ریزی و اداری مالی استاندار (رییس‌).
2 - رییس سازمان صنایع و معادن استان (دبیر).
3-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (یا معاون او).
4 - مدیرکل تعاون استان‌.
5- مدیرکل کار و اموراجتماعی استان‌.
6- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان‌.
7- مدیرکل صنایع دستی استان‌.
8- مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان‌.
9- رییس سازمان جهادکشاورزی استان .
10 - مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‌.
11- یکی از سرپرستان بانکهای استان به انتخاب کارگروه‌.
12- معاون بهداشتی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌، درمانی مرکز
استان‌.
13-مدیرکل منابع طبیعی استان‌.
14-یکی از مدیران ستادی استانداری به انتخاب استاندار .
15-رییس سازمان بازرگانی استان‌.
16- رییس دانشکده فنی استان (در صورت وجود).
تبصره - علاوه بر اعضای موضوع این ماده‌، نمایندگان نهادها، تشکلها و اشخاص صاحب
نظر زیر بدون‌حق رأی درجلسات کارگروه شرکت می نمایند:
1 - رییس اتاق تعاون استان‌.
2 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان‌.
3 - دو نفر از صاحب نظران و نمایندگان تشکلهای خصوصی و تعاونی بخش صنعت و معدن به
انتخابکارگروه‌.
4- رییس خانه صنعت و معدن استان‌.
ماده 32- وظایف کارگروه صنعت و معدن به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- بررسی و تلفیق برنامه‌های بلندمدت و میان مدت بخشهای صنعت و معدن استان در
چهارچوب‌برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان‌.
2 - پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای صنعت و معدن استان در چهارچوب بخشنامه‌ها و
دستورالعمل تهیه‌و تنظیم بودجه سالانه کشور.
3- تدوین اولویتهای پژوهشی در امور صنعت و معدن و پیشنهاد آن به کارگروه پژوهش‌،
آمار و فناوری‌اطلاعات‌.
4 - بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف - توسعه فعالیتهای معدنی استان با تاکید بر رفع نیازهای استان .
ب - صادرات فرآورده‌های معدنی استان‌.
پ - حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن از طریق توسعه مشارکت مردمی‌، فراهم
آوردنامکانات زیربنایی‌،تسهیلات اعتباری و واگذاری با هدف اصلاح ساختار صنعتی
استان‌.
ت - خطوط توسعه صنایع کوچک‌، دستی و روستایی‌، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و ایجاد
زمینه لازم‌جهت گسترش صنایع دستی و فرش‌.
ث - جهت گیری سرمایه گذاریهای جدید در بخش صنعت و معدن با توجه به پتانسیلها و
قابلیتها
ج - انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از شهرها.
چ - مسایل زیست محیطی ناشی از گسترش و توسعه صنعت و معدن‌.
ح - اصلاح قوانین و مقررات در جهت اتخاذ تسهیلات لازم و رفع موانع و مشکلات توسعه
بخش صنعت‌و معدن‌.
ماده 33 - با تشکیل کارگروه صنعت و معدن شورای صنعت و معدن و کارگروههای مرتبط با
آن منحل‌می‌شود.
بخش ششم- کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت ماده 34- اعضای کارگروه بهینه سازی
مصرف‌سوخت به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار (رییس‌).
2 - رییس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان (دبیر).
3 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌.
4 - رییس شرکت ملی گاز استان .
5 - شهردار شهر مرکز استان‌.
6 - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان‌.
7 - رییس سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان‌.
8 - دبیرکمیته هماهنگی ترافیک استان‌.
9 - معاون حمل و نقل ناحیه انتظامی استان‌.
10 - مدیرکل توسعه و تجهیز مدارس استان‌.
11 - رییس سازمان صنایع و معادن استان‌.
12 - رییس سازمان جهادکشاورزی استان‌.
13 - مدیرکل منابع طبیعی استان‌.
14 - رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان‌.
15 - رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌.
16 - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان‌.
17 - مدیرکل دفتر فنی استانداری‌.
18 - رییس سازمان آموزش و پرورش استان‌.
19 - مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‌.
تبصره - اشخاص زیر بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت می کنند:
الف - رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان‌.
ب - رییس سازمان نظام مهندسی استان‌.
ماده 35 - وظایف کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت به شرح زیر تعیین می‌شود:
1-بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه‌های بهینه سازی مصرف انرژی در استان در
چهارچوب اهداف‌،برنامه‌ها و سیاستهای بخش انرژی کشور ماده (121) تنفیذی قانون
2-پیشنهاد بودجه سالانه استان برای‌اجرای برنامه‌های بهینه سازی انرژی از محل
منابع عمومی -ملی و استانی- و درآمدهای استان‌، تعیین سهم هریک از دستگاههای
اجرایی استان وتوزیع بودجه پیشنهادی بین شهرستانهای مختلف .
3 - بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف - پرداخت کمکهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات به طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی
دراستان در چهارچوب مقررات عمومی‌.
ب - طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور .
پ - تدوین و اجرای استانداردها ومعیارهای مصرف انرژی‌.
ت - برنامه‌های فصلی و سالانه ساعتهای کار اصناف‌، واحدهای خدماتی‌، کارخانه‌ها و
صنایع استان .
ث - آگاهسازی‌، تبلیغ و ترویج و آموزش در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در استان‌،
تعیین‌دستگاههای اجرایی مسوول و پی گیری اجرای آن‌.
ج - تشکیل واحد مدیریت مصرف انرژی در بخشهای مختلف استان‌
چ - انجام اصلاحات و تجدیدنظرهای اصلاحی مورد نیاز در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی
براساس‌ارزیابیهای انجام شده‌.

بخش هفتم - کارگروه شهرسازی و معماری
ماده 36 - اعضای کارگروه شهرسازی و معماری به شرح زیر تعیین می شوند :
1ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار (رییس‌).
2ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان (دبیر) .
3ـ معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌.
4ـ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری یا مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان حسب
مورد.
5ـ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان‌.
6ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان‌.
7ـ مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان‌.
8ـ مدیرکل راه و ترابری استان‌.
9ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر.
10ـ مدیرکل دفتر فنی استانداری‌.
11ـ مدیرکل میراث فرهنگی استان‌.
12ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌.
13-یکی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان‌.
تبصره ـ بنا به تشخیص رییس کارگروه حسب مورد از روسای شوراهای اسلامی شهر، شهرستان
واستان و شهرداران مربوط برای شرکت در جلسات بدون حق رای دعوت به عمل می آید.
ماده 37 - وظایف کارگروه شهرسازی و معماری به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ بررسی و تلفیق برنامه‌های بلند مدت و میان مدت طرحهای "توسعه و عمران‌" در
چارچوب برنامه‌های‌توسعه و طرحهای آمایش و توسعه و عمران کشور.
2ـ انجام وظایف مربوط به طرحهای توسعه و عمران شهری‌، مجموعه‌های شهری و طرحهای
جامع‌ناحیه ای و سایر طرحها و ضوابطی که به موجب آیین‌نامه‌ "نحوه بررسی و تصویب
طرحهای توسعه عمران‌محلی‌، ناحیه ای‌، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری
کشور" ـ مصوب 1378ـ به استانها محول‌گردیده است به استثنای وظایف مندرج در ماده
(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب 1351
3 ـ انجام وظایف محول شده به شورای شهرسازی استان در قالب دستور العمل "اصول کلی
ضوابط ومقررات هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور" در طول سالهای
اجرای برنامه چهارم‌.
4ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور شهرسازی و معماری به منظور ارایه به کارگروه
پژوهش ،آمار وفناوری اطلاعات‌.
5- بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف - ایجاد هماهنگی لازم بین بخشهای موثر در اجرای طرحهای جامع شهرها و
برنامه‌های مصوب‌توسعه و عمران ناحیه ای برای رفع موانع اداری‌، مالی و اجرایی
طرحهای یادشده‌.
ب ـ طرحهای‌هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها.
پ ـ طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی‌.
ت ـ طرحهای مربوط به نحوه پراکندگی و استقرار جمعیت شهری و روستایی در چارچوب
طرحهای‌توسعه و عمران استان‌.
ماده 38 ـ پس از تشکیل کارگروه شهرسازی و معماری تشکلهای زیر منحل می شوند:
1ـ شورای شهرسازی استان‌.
2ـ کارگروه فنی بررسی طرحهای آماده سازی زمین .
3ـ شورای تصویب طرحهای‌هادی روستایی‌.
4ـ کارگروه طرح‌هادی شهرها.
5ـ کارگروه فنی مغایرتهای اساسی طرحهای‌هادی روستایی‌
6ـ کارگروه فنی مغایرتهای اساسی شهرها .
7ـ کارگروه فنی طرحهای جامع شهرستان‌.
8ـ کارگروه فنی و شورای تصویب طرحهای‌هادی روستایی‌.
9ـ کمیسیون تصویب طرح‌هادی شهر .

بخش هشتم - کارگروه آمایش و محیط زیست
ماده 39- اعضای کارگروه آمایش و محیط زیست به شرح زیر تعیین می شوند:
1 -استاندار (رییس ).
2 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر ).
3- رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان‌.
4- مدیرکل راه و ترابری استان‌.
5- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان‌.
6- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان‌.
7- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر مربوط .
8- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یا مدیر کل امور آب استان (به انتخاب وزیر نیرو).
9- رییس سازمان صنایع و معادن استان‌.
10- رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌.
11- مدیرکل میراث فرهنگی استان‌.
12- رییس سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان‌.
13- مدیرکل منابع طبیعی استان‌.
14- مدیرکل امور عشایر استان‌.
15- رییس سازمان آموزش و پرورش استان‌.
16- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان‌.
17- مدیرکل دفتر فنی استانداری‌.
18- مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان‌.
19- مدیر دفتر برنامه ریزی اقتصادی استانداری‌.
20- مدیرکل اجتماعی استانداری‌.
21- مدیرکل اطلاعات استان‌.
22-نماینده قانونی شبکه تشکلهای غیردولتی زیست محیطی استان (بدون حق رای‌) تبصره
1- هنگام‌بررسی طرحها شهردار شهر مربوط با حق رای در جلسات کارگروه شرکت می کند.
تبصره 2- علاوه بر اعضای موضوع این ماده‌، نمایندگان نهادها، تشکلها و همچنین
اشخاص‌صاحب‌نظر زیر بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت می نمایند:
1 - دو نفر صاحب نظر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای استان به انتخاب کارگروه که
حداقل یک نفراز آنان از میان بانوان صاحبنظر انتخاب می‌شود.
2 - رییس شورای اسلامی استان و در غیاب او رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان‌.
3 - رییس سازمان نظام مهندسی استان‌.
ماده 40- وظایف کارگروه آمایش و محیط زیست به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 -بررسی و تعیین اولویت رشد برای سطوح مختلف مراکز شهری استان‌.
2- بررسی و اظهار نظر در خصوص مکان پروژه‌های بزرگ عمرانی با عملکرد فرا استانی با
توجه به‌طرحهای توسعه و عمران و ملاحظات زیست محیطی و آمایش سرزمین‌.
3- بررسی‌، ارزیابی و جمع بندی دیدگاههای استانی در خصوص مکان اجرای پروژه‌های ملی
و ارایه‌پیشنهاد به دستگاههای ذی ربط‌
4- ایجاد هماهنگی در تهیه نقشه‌های SIGاستان‌.
5- تدوین اولویتهای پژوهشی در امور آمایش و محیط زیست و پیشنهاد آن به کارگروه
پژوهش‌،آمار وفناوری اطلاعات‌.
6- پی گیری و نظارت بر اجرای تصویبنامه دولت سبز در دستگاههای اجرایی استان‌.
7- بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف - طرح آمایش استان در چهارچوب طرح آمایش ملی‌.
ب - چهارچوب و خطوط کلی ناظر بر برنامه‌های بلند مدت و میان مدت استان در چارچوب
نظام‌برنامه‌ر یزی کشور و طرح آمایش استان‌.
پ - اولویت فضاها و محورهای توسعه استان بر اساس نتایج طرح آمایش ملی و استانی‌.
ماده 41- با تشکیل کارگروه آمایش و محیط زیست تشکلهای زیر منحل می شوند:
1- کمیسیون تعادل صنعت و کشاورزی‌.
2- شورای کاربران‌ SIG استان‌.
3- کمیسیون تعیین مناطق مناسب برای استقرار صنایع‌.

بخش نهم - کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی
ماده 42 - اعضای کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی به شرح زیر تعیین می شوند:
1 - یکی از معاونان استانداری به انتخاب استاندار ( رییس‌).
2 - رییس سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان (دبیر).
3 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌.
4- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌.
5 - مدیرکل سازمان حمل ونقل و پایانه‌های استان‌.
6- رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان‌.
7- مدیرکل میراث فرهنگی استان‌.
8- مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان‌.
9 - فرمانده ناحیه انتظامی استان‌.
10- مدیرکل راه و ترابری استان‌.
11- نماینده بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان‌.
12- مدیرکل منابع طبیعی استان‌.
13- مدیرکل امور اجتماعی استانداری .
14- شهردار مرکز استان‌.
15- رییس فرودگاههای استان‌.
16 - مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌.
17 - مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان‌.
18 - رییس سازمان آموزش و پرورش استان‌.
19 - مدیر سازمان صنایع دستی استان‌.
20 - نماینده سازمان ملی جوانان در استان .
21- رییس سازمان بازرگانی استان‌.
22- مدیرکل گمرک استان‌.
23- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌.
تبصره - علاوه بر اعضای موضوع این ماده‌، نمایندگان نهادها، تشکلها و همچنین اشخاص
صاحب نظرزیر بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت می کنند:
1 -نماینده اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی استان‌
2 - رییس مجمع صنفی هتلداران استان‌.
3 - دو نفر صاحب نظر که حداقل یکی از آنان از میان بانوان باشد، به انتخاب
کارگروه‌.
ماده 43- وظایف کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - بررسی و تلفیق برنامه‌های بلند مدت و میان مدت بخش جهانگردی و میراث فرهنگی
استان درچهارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان‌.
2 - پیشنهاد بودجه سالانه بخش جهانگردی استان در چهارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل
تهیه وتنظیم بودجه سالانه کشور.
3- تدوین اولویتهای پژوهشی در امور گردشگری و میراث فرهنگی و پیشنهاد آن به
کارگروه پژوهش‌،آمار و فناوری اطلاعات .
4- بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف‌ - تقویت انگیزه سیر و سفر و سیاحت از طریق ایجاد تسهیلات‌، تأسیسات و تجهیزات
گردشگری‌.
ب - جذب حمایتهای مادی ومعنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبه آنها در زمینه حفظ و
احیا ومعرفی میراث فرهنگی استان‌.
پ - جلوگیری از هر گونه اقدام غیر قانونی در زمینه حفاریهای غیر مجاز و تخریب آثار
فرهنگی .
ت - ساخت و توسعه تأسیسات اقامتی ارزان قیمت و اردوگاههای جهانگردی‌.
ث - تأسیس هتلها، مهمانپذیرها و رستورانهای میان راهی و چگونگی اداره آنها.
ج - ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط جهت استفاده بهینه از امکانات سیاحتی
موجود .
چ - توسعه صنعت گردشگری استان از طریق آماده سازی ومعرفی قطبهای سیاحتی‌.
ح - توسعه مشارکتهای مردمی از طریق تشویق و حمایت از راه اندازی‌، ترمیم‌، توسعه‌،
بهسازی و ارایه‌خدمات بهتر و بیشتر مراکز سیاحتی و گردشگری و نیز واحدهای اقامتی و
پذیرایی استان‌.
خ - غنی سازی اوقات فراغت به ویژه جوانان از طریق سازماندهی تورهای سیاحتی و
اکوتوریسم‌.
د - تبدیل کاروانسراها و رباطها به مراکز اقامتی میان راهی‌.
ذ - استفاده از امکانات تبلیغی برای معرفی سیمای گردشگری استان‌.
ر - تربیت و آموزش نیروی انسانی در امور گردشگری ومیراث فرهنگی استان‌.
ماده 44- با تشکیل کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی‌، شورای ایرانگردی و جهانگردی
استان‌منحل می‌شود.

بخش دهم - کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
ماده 45- اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین می شوند:
1 - استاندار ( رییس ).
2 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( دبیر).
3- مدیر دفتر هماهنگی و برنامه ریزی اقتصادی استانداری‌.
4 - نماینده مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
5 - رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان‌.
6 - رییس سازمان بازرگانی استان‌.
7- مدیر کل تعاون استان‌.
8- رییس سازمان مناطق آزاد یا مناطق ویژه واقع در استان‌.
9- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌.
10- معاون فنی و حرفه ای سازمان آموزش و پرورش استان‌.
11- مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان‌.
12- مدیر سازمان صنایع دستی استان‌.
13- مشاور استاندار در امور بانوان‌.
14- نماینده سازمان ملی جوانان در استان .
15- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان‌
16- رییس سازمان صنایع و معادن استان‌.
17- رییس یکی از بانکهای استان به انتخاب رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران‌.
18- مدیرکل کار و امور اجتماعی استان‌.
19- یکی از مدیران سازمانهای مربوط به ایثارگران به انتخاب خودشان‌.
20- یکی از روسای دانشگاههای غیرپزشکی استان به انتخاب وزیر علوم‌، تحقیقات و
فناوری‌.
21- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان‌.
22 - مدیر کل حفاظت محیط زیست استان‌.
23ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌، درمانی مرکز استان و در استان
تهران یکی ازروسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌، درمانی به انتخاب وزیر
بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشکی‌.
تبصره - علاوه بر اعضای موضوع این ماده‌، نمایندگان نهادها، تشکلها و همچنین اشخاص
صاحب نظرزیر بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت می کنند:
1 - یک نفر نماینده کارفرمایان به معرفی کانون هماهنگی انجمنهای صنفی کارفرمایان
استان‌.
2- یک نفر نماینده کارگران با معرفی کانون شورای اسلامی استان‌.
3- مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان‌.
ماده 46- وظایف کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - بررسی و تلفیق برنامه‌های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی وحرفه
ای درچهارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان‌.
2 -پیشنهاد بودجه سالانه بخش آموزش فنی و حرفه ای در چهارچوب بخشنامه‌ها و
دستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه سالانه کشور.
3- نظارت بر عملکرد مناطق آزاد تجاری‌، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی و فعالیت
مراکز آموزش‌فنی و حرفه ای در سطح استان و حل مسایل و مشکلات ناشی از عملکرد این
مراکز در استان‌.
4- تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی در خصوص بازار کار استان و ارایه راه حل برای
کاهش میزان‌بیکاری در سطح استان‌.
5- ایجاد اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده‌ها نزد سیستم بانکی استان و عملکرد
سیستم بانکی درخصوص تسهیلات اعطایی به متقاضیان‌.
6- تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی
بانکها در سطحاستان و مقایسه آن با سطح ملی‌.
7- تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اشتغال‌، سرمایه گذاری و آموزش فنی و حرفه ای
وارایه پیشنهاد به‌کارگروه پژوهش‌، آمار و فناوری اطلاعات .
8- بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف - تعیین فعالیتهای اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی
(تکلیفی و غیرتکلیفی‌)با رعایت اولویت اعطای امتیازات ویژه به ایثارگران‌.
ب - توزیع تسهیلات تکلیفی پیش بینی شده در قوانین بودجه و سایر مقررات با رعایت
اولویت برای‌ایثارگران با هدف جذب سرمایه یا توسعه اشتغال‌.
پ - شناسایی امکانات و محدودیتهای آموزش فنی و حرفه ای استان در زمینه‌های مختلف و
تشویق‌بخش غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای‌.
ت - ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط مشیهای اجرایی آموزش فنی و حرفه ای استان‌.
ث - جذب مشارکتهای مردمی در امر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف‌.
ج - بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی در بازار کار استان و سیاستهای
اشتغال‌.
چ - پیشبرد اهداف آموزش فنی و حرفه ای استان .
ح - هماهنگی در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته
استان‌.
ماده 47- با تشکیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری تشکلهای زیر منحل می شوند:
1 - شورای هماهنگی امور بانکها.
2 - شورای اقتصاد استان‌
3- کمیسیون هماهنگی منطقه ای اشتغال‌.

بخش یازدهم - کارگروه توسعه صادرات
ماده 48- اعضای کارگروه توسعه صادرات‌، موضوع ماده (117) تنفیذی قانون به شرح زیر
تعیین می‌شوند:
1 - استاندار (رییس‌).
2 - رییس سازمان بازرگانی استان ( دبیر).
3 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌.
4- مدیر عامل بانک صادرات استان‌.
5- رییس گمرک استان‌.
6-رییس سازمان جهادکشاورزی استان‌.
7- رییس سازمان صنایع و معادن استان‌.
8-مدیرکل تعاون استان‌.
9- رییس مرکز توسعه صادرات استان‌.
10-رییس اتاق بازرگانی مرکز استان‌(بدون حق رای‌).
11 -یک نفر نماینده از تعاونیهای استان به انتخاب مدیران اتحادیه‌های تعاونیهای
استان (بدون حق‌رأی‌).
تبصره - معاون برنامه ریزی و اداری مالی استاندار به عنوان نایب رییس کارگروه
تعیین می‌شود.
ماده 49- وظایف کارگروه توسعه صادرات به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - ایجاد هماهنگی و ارایه راهکارهای اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی استان‌.
2- نظارت و ارزیابی فعالیتهای دستگاههای اجرایی و سازمانهایی که در زمینه صادرات
فعالیت میکنند.
3- تدوین اولویتهای پژوهشی در امور توسعه صادرات و ارایه به کارگروه پژوهش‌، آمار
و فناوری‌اطلاعات .
4- بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف -تنظیم خط مشیهای صادرات استان و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارایه به بخش
صادرات و رفع‌مشکلات و موانع آن‌.
ب - توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی استان‌.
پ - تشویق و ترغیب صادر کنندگان کالاو خدمات به دریافت استانداردها و
گواهینامه‌های مرسوم درتجارت بین المللی و استفاده از روشهای نوین در مبادله
کالاکه قابلیت رقابت تولیدات کشور را افزایش‌می‌دهد.
ت - افزایش سهم بخش غیردولتی در تجارت خارجی استان با تاکیدبر تشکلهای تعاونی‌.
ث - حضور تولید کنندگان و صادر کنندگان کالاوخدمات در نمایشگاههای بین المللی در
داخل و خارج‌از کشور.
ج - بازنگری در قوانین ومقررات تجاری با هدف تسهیل صادرات و پیشنهاد آن به مراجع
ذی ربط‌.
چ - فراهم نمودن تسهیلات لازم برای ترانزیت کالاها و خدمات‌.
ح - تشویق توسعه سرمایه گذاری استان در امر صادرات از طریق شناخت قابلیتها،
امکانات‌، توانمندیهاو مزیتهای نسبی استان‌.
خ - راه اندازی شبکه اطلاع رسانی بازرگانی داخلی و بین المللی‌.
د -تأسیس وحمایت از صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات در استان‌.

بخش دوازدهم - کارگروه پژوهش ،آمار و فناوری اطلاعات
ماده 50- اعضای کارگروه پژوهش ،آمار و فناوری اطلاعات به شرح زیر تعیین می شوند:
1- استاندار ( رییس ).
2 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر).
3- رییس یکی از دانشگاههای دولتی استان به انتخاب وزیر علوم‌، تحقیقات و فناوری‌.
4- یکی از روسای دانشگاههای علوم پزشکی استان به انتخاب وزیر بهداشت‌، درمان و
آموزش پزشکی‌.
5 - چهار نفر ازمدیران کل دستگاههای اجرایی استان به انتخاب شورا.
6- مدیرعامل شرکت مخابرات استان‌.
7- مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‌
8- مدیرکل ثبت احوال استان‌.
9- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان‌.
10- مدیرکل سازمان مسکن و شهرسازی استان‌.
11- مدیرکل محیط زیست استان‌.
12- مدیرکل امور اجتماعی استانداری .
13- مشاور استاندار درامور بانوان‌.
14- رییس پارک علم و فناوری استان‌(در صورت وجود) تبصره- علاوه بر اعضای موضوع این
ماده‌،نمایندگان نهادها، تشکلها و همچنین اشخاص صاحب نظر زیر بدون حق رای در جلسات
کارگروه شرکت‌می کنند:
1- رییس یکی از دانشگاهها ومراکز آموزش عالی غیر دولتی استان به انتخاب شورا.
2- سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی استان که یکی از
آنها از میان‌بانوان باشد به انتخاب شورا.
ماده 51- وظایف کار گروه پژوهش‌، آمار و فناوری اطلاعات به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- بررسی و پیشنهاد سیاستها و برنامه‌های تحقیقاتی استان به شورای برنامه ریزی و
توسعه استان .
2 - ایجاد هماهنگی در امور مطالعات و تحقیقات استان‌.
3- تعیین اولویتهای تحقیقاتی استان متناسب با نیازها.
4- انتشار عملکرد مطالعاتی‌، تحقیقاتی استان‌.
5- اخذ عناوین شاخصها و اقلام آماری مورد نیاز سایر کارگروههای تخصصی .
6- دسته بندی آمار و اطلاعات موجود در سایر دستگاهها و تقسیم بندی آنها حسب نوع
تولید از قبیل‌ثبتی یا اجرای طرحهای آماری متمرکز ملی یا استانی‌.
7- معرفی اقلام آماری مورد نیاز که از طریق اجرای طرحهای آمارگیری ممکن است به
معاونت آمارواطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منعکس شود و تقاضای اجرای
طرح آمارگیری خاص وگنجاندن اقلام مورد نظر در طرحهای آماری استانی یا ملی‌.
8-تماس مستمر و برگزاری جلسات مشترک با سایر کارگروههای تخصصی برای جلب همکاری
کلیه‌ادارات و دستگاههای استانی در زمینه تهیه و گردآوری آمار و اطلاعات‌.
9- جلب مشارکت دستگاههای اجرایی استان در جهت تأمین امکانات و نیازهای انجام
آمارگیریها وسرشماریها.
10- ایجاد شبکه‌های اطلاعات و بهره برداری از آن در تهیه آمار و اطلاعات و اطلا ع
رسانی در سطوح‌استانی و ملی‌.
11- ایجاد شبکه اطلاع رسانی بین دستگاههای اجرایی استان ( اینترنت استانی ).
12- بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف - هماهنگی بین بخش دولتی و غیردولتی در رابطه با انجام تحقیقات‌، تأمین هزینه
طرحهای‌پژوهشی و استفاده مطلوب از نتایج تحقیقات‌.
ب - ایجاد بانک اطلاعات و تحقیقات استان‌.
پ - جهت دادن اعتبار تحقیقاتی دستگاهها به سمت اولویتها.
ت - ایجاد ارتباط بین مراکز تحقیقاتی‌، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان‌.
ث - ایجاد وتقویت رابطه با مراکز تحقیقاتی سایر استانها و بررسی زمینه‌های همکاری
با آنها.
ج - هزینه شدن اعتبارات تحقیقاتی استان در فعالیتهای تحقیقاتی‌.
چ - سیاستهای تشویقی به منظور علمی کردن تصمیم گیری در کلیه مسایل مربوط به توسعه
و اداره اموراستانها.
ح - منابع تولید آمار استان‌، آمار و اطلاعاتی که موجود است و یا تولید می‌شود.
خ - گرد آوری یا اخذ آمار و اطلاعات استان اعم از ثبتی و تولیدی سایر دستگاههای
ملی و استانی‌.
د - شناساندن اهمیت آمار و آمارگیریها در جامعه و اشاعه فرهنگ آمار.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظف اند نسخه ای از نتایج تحقیقات
خود را که‌کاربرد استانی دارد در اختیار کارگروه پژوهش‌، آمار و فناوری اطلاعات
استان قرار دهند.
ماده 52- با تشکیل کار گروه پژوهش‌، آمار و فناوری اطلاعات تشکلهای زیر منحل می
شوند
1 - شورای تحقیقات جهاد کشاورزی‌.
2 - شورای عالی پژوهشهای کاربردی‌.

بخش سیزدهم - کارگروه آموزش و پرورش
ماده 53 - اعضای کارگروه آموزش و پرورش به شرح زیر تعیین می شوند:
1 - استاندار(رییس‌).
2 - رییس سازمان آموزش و پرورش استان ( دبیر ).
3- یکی از روسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان به انتخاب
وزیربهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌.
4- رییس سازمان صنایع و معادن استان‌.
5 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
6 - مدیر کل نوسازی‌، توسعه و تجهیز مدارس استان .
7- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان‌.
8-مدیرکل امور اجتماعی استانداری‌.
9- مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان‌.
10-مدیرکل سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان‌.
11- مدیرکل تربیت بدنی استان .
12- یک نفر از روسای آموزش و پرورش شهرستانها به انتخاب روسای آموزش و پرورش مناطق
استان‌.
13- یکی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان .
ماده 54- وظایف کارگروه آموزش و پرورش به شرح زیر تعیین می‌شود:
تبصره - علاوه بر اعضای موضوع این ماده‌، دو نفر از میان تشکلهای غیردولتی مرتبط
که حداقل یکی ازآنها از میان بانوان باشد، به انتخاب کارگروه و بدون حق رای در
جلسات کارگروه شرکت می کنند.
ماده 56- وظایف کارگروه اجتماعی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - بررسی و تلفیق برنامه‌های بلند مدت و میان مدت بخشهای مرتبط با وظایف کارگروه
در چهارچوب‌برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش‌، توسعه و عمران استان‌.
2 - پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای مرتبط با وظایف کارگروه در چهارچوب بخشنامه‌ها و
دستورالعمل‌تهیه وتنظیم بودجه سالانه کشور.
3-تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اجتماعی و ارایه پیشنهاد به کارگروه پژوهش‌،
آمار و فناوری‌اطلاعات‌.
4 - بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف - مسایل و مشکلات اجتماعی استان و استفاده مطلوب از امکانات موجود در بخشهای
ذی ربط‌.
ب - رفع ناهنجاریهای اجتماعی‌.
پ - واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی و
مراجع‌ذی‌ربط‌.
ت - خروج افراد نیازمند از پوشش حمایتی از طریق ایجاد فرصتهای اشتغال و توانمند
ساختن آنها.
ث - جمع آوری و ساماندهی متکدیان‌، کودکان خیابانی و افراد ولگرد و بی سرپرست‌.
ماده 57- با تشکیل کارگروه اجتماعی‌، شورای اجتماعی استان منحل می‌شود.

بخش پانزدهم - کارگروه بهداشت‌،درمان و تأمین اجتماعی
ماده 58- اعضای کارگروه بهداشت‌،درمان و تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می شوند:
1- معاون سیاسی امنیتی استاندار (رییس‌).
2- یکی از روسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌، درمانی استان به انتخاب
وزیربهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی (دبیر).
3- مدیرکل تأمین اجتماعی استان‌.
4- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌.
5- مدیرکل بهزیستی استان‌.
6 - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان‌
7 - مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان‌.
8 - رییس سازمان آموزش و پرورش استان‌.
9 - مدیرکل دامپزشکی استان‌.
10 - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی .
11- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری‌.
12 - مدیر بنیاد مستعضفان و جانبازان استان‌.
13- نماینده سازمان ملی جوانان در استان‌.
14- مشاور استاندار در امور بانوان‌.
15-یکی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان‌.
16- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان‌.
17- مدیر کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان‌.
18- مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان‌.
19- نماینده یکی از سازمانهای بیمه ای استان‌.
20- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان‌.
21- رییس سازمان انتقال خون استان‌.
22- مدیرکل تربیت بدنی استان‌.
تبصره - علاوه بر اعضای موضوع این ماده‌، نمایندگان نهادها، تشکلها و همچنین اشخاص
صاحب نظرزیر بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت می کنند:
1 - نماینده سازمان نظام پزشکی استان‌.
2- دو نفر از میان تشکلهای غیر دولتی مرتبط که حداقل یکی از آنها از میان بانوان
باشد، به انتخاب‌کارگروه‌.
ماده 59- وظایف کارگروه بهداشت‌، درمان و تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - بررسی و تلفیق برنامه‌های بلند مدت و میان مدت بخشهای مرتبط با وظایف کارگروه
در چهارچوب‌برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش‌، توسعه و عمران استان‌.
2 - پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای مرتبط با وظایف کارگروه در چهارچوب بخشنامه‌ها و
دستورالعمل‌تهیه وتنظیم بودجه سالانه کشور.
3-تدوین اولویتهای پژوهشی در امور بهداشت‌، درمان و تأمین اجتماعی و ارایه پیشنهاد
به کارگروه‌پژوهش‌، آمار و فناوری اطلاعات .
4 - بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف - مسایل و مشکلات بهداشتی درمانی استان و استفاده مطلوب از نیروی انسانی و
امکانات این بخش‌در استان‌.
ب - نیازهای بهداشتی و درمانی و تأمین اجتماعی استان در ابعاد مختلف و اولویتهای
آن با توجه به‌نیازهای شهرستانها و استان‌.
پ - تهیه الگوی نظارت بر بهداشت محیط‌، نظافت عمومی و کنترل مواد غذایی و
بهداشتی‌.
ت - ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در جهت کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر.
ث - اصلاح طرح گسترش شبکه بهداشتی‌، درمانی استان با توجه به تحولات جمعیتی .
ج - واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی و
مراجع ذی‌ربط‌.
چ - گسترش نظام جامع تأمین اجتماعی با رعایت سیاستهای این نظام در برابر رویدادهای
اجتماعی‌،طبیعی و پیامدهای آن .
ماده 60- با تشکیل کارگروه بهداشت ،درمان و تأمین اجتماعی تشکلهای زیر منحل می
شوند:
الف - شورای بهداشت استان‌.
ب‌ - شورای بهزیستی استان‌.
پ - شورای درمانی استان‌.
بخش شانزدهم- کارگروه فرهنگ‌، هنر و تربیت بدنی ماده 61- اعضای کارگروه فرهنگ‌،
هنر و تربیت‌بدنی به شرح زیر تعیین می شوند
1 - معاون سیاسی امنیتی استاندار (رییس‌).
2 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر).
3- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌.
4- مدیر کل اطلاعات استان‌.
5 - مدیرکل تربیت بدنی استان‌.
6 - رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان‌.
7 - رییس سازمان آموزش و پرورش استان‌.
8 - مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان‌.
9- مدیرکل میراث فرهنگی استان‌.
10 - مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان‌.
11 - رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان‌.
12 - فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان‌.
13 - مدیرکل امور اجتماعی استانداری .
14 - نماینده سازمان ملی جوانان در استان‌.
15 - مسوول ورزش بانوان استان‌.
16 - یکی از روسای دانشگاههای استان به انتخاب کارگروه‌.
17- 17- مشاور استاندار در امور بانوان‌.
18- 18- مدیر کل امور عشایر استان‌.
19- 19- مدیرکل کار و امور اجتماعی استان‌.
تبصره - علاوه بر اعضای موضوع این ماده‌، دو نفر صاحب نظر که حداقل یکی از آنان از
میان بانوان‌باشد، به انتخاب کارگروه بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت می کنند.
ماده 62 - وظایف کارگروه فرهنگ‌، هنر و تربیت بدنی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - بررسی و تلفیق برنامه‌های بلند مدت و میان مدت بخشهای فرهنگ‌، هنر و تربیت
بدنی درچهارچوب برنامه‌های کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان‌.
2 - پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای فرهنگ‌، هنر و تربیت بدنی استان در چهارچوب
بخشنامه‌ها ودستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور .
3- تدوین اولویتهای پژوهشی در امور فرهنگی‌، هنری‌، بسیج و تربیت بدنی و پیشنهاد
آن به کارگروه‌پژوهش‌، آمار و فناوری اطلاعات‌.
4- بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
الف - واگذاری تصدیگریهای دستگاههای دولتی در امور فرهنگی‌، هنری و ورزشی به بخش
خصوصی یاسایر نهادهای مشارکتی‌.
ب - تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در زمینه‌های فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی از
طریق ایجادامکانات تشویق و حمایت از نویسندگان و هنرمندان‌.
پ - ایجاد، توسعه‌، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی‌، هنری و سینمایی استان در
شهر و روستا.
ت - توسعه‌، تقویت‌، حمایت و پشتیبانی از انتشار نشریات محلی‌.
ث - رفع آسیبهای فرهنگی - هنری و اصلاح فرهنگ عمومی‌.
ج - تقویت بنیه مذهبی و اعتقادات دینی با توجه به نقش مساجد.
چ - ساخت و توسعه کتابخانه و امکان استفاده رایگان از طریق جلب مساعدتها و
مشارکتهای مردمی وسازمانهای دولتی با تشکیل جلسات انجمن کتابخانه‌ها در شهر و
روستا.
ح - تاسیس‌، تجهیز ونظارت بر چگونگی اداره کتابخانه‌های عمومی و تهیه کتب مورد
نیاز آنها با توجه به‌خطمشی هیأت امنای کتابخانه‌ها در شهر و روستا.
خ - ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط جهت استفاده بهینه از امکانات ورزشی موجود
استان‌.
د - مسایل و مشکلات ورزش و استفاده بهینه از امکانات دستگاهها
ذ - پرورش استعدادهای ورزشی جوانان و ایجاد انگیزه و روحیه ورزش در آنها.
ر - برنامه‌های مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت‌.
ز - تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان‌.
ژ - معرفی آثار فرهنگی و هنری و شناسایی نخبگان و مفاخر فرهنگی و تجلیل از آنها
برای اجرا از طریق‌دستگاه ذی ربط .
س - تهیه زمین با کاربری فرهنگی و تربیت بدنی از طریق سازمانهای ذی ربط (شهرداری‌)
و نیز از طریق‌مشارکتهای مردمی‌.
ماده 63- با تشکیل کارگروه فرهنگ‌، هنر و تربیت بدنی تشکلهای زیر منحل می شوند:
1 - شورای ورزش استان
2 - کمیسیون فرهنگی و هنری‌.

بخش هفدهم - اعضای کارگروه بانوان و جوانان
ماده 64- اعضای کارگروه بانوان و جوانان به شرح زیر تعیین می شوند:
1- معاون سیاسی امنیتی استاندار ( رییس‌).
2 - مشاور استاندار در امور بانوان (دبیر).
3- نماینده سازمان ملی جوانان در استان‌.
4 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌.
5- مدیر کل امور اجتماعی استانداری .
6 - رییس سازمان آموزش و پرورش استان‌.
7- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌.
8- رییس کل دادگستری استان‌.
9- مدیرکل بهزیستی استان‌.
10- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان‌.
11- مدیرکل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان‌.
12- مسؤول ورزش بانوان استان‌.
13- رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان‌.
14- مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان‌.
15 - مدیر کل تربیت بدنی استان‌.
16- رییس دانشگاه غیرپزشکی مرکز استان (در صورت تعدد دانشگاههای غیرپزشکی مرکز
استان یکی‌از رییسان دانشگاههای غیرپزشکی استان توسط وزیر علوم‌، تحقیقات و فناوری
انتخاب می‌شود).
17 - فرمانده ناحیه انتظامی استان‌.
18- فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان‌.
19- مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان‌.
20- رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‌.
تبصره - علاوه بر اعضای موضوع این ماده‌، نمایندگان نهادها، تشکلها و همچنین اشخاص
صاحب نظرزیر بدون حق رای درجلسات کارگروه شرکت می کنند:
1 - رییس شورای اسلامی استان‌.
2- دو نفر نماینده از تشکلهای غیردولتی زنان و جوانان استان به انتخاب کارگروه (
یک نفر از بانوان ویک نفر از آقایان ).
3 - دو نفر از بانوان عضو هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به انتخاب
کارگروه‌.
4 - نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان‌.
ماده 65- وظایف کار گروه بانوان و جوانان به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - شناسایی مسایل‌، مشکلات و معضلات بانوان وجوانان استان .
2- برنامه ریزی برای رفع مسایل و مشکلات بانوان وجوانان استان
3- برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه زنان وجوانان استان‌.
4- هدایت‌، هماهنگی و نظارت بر عملکرد نهادها و سازمانهای مرتبط با امور بانوان و
جوانان استان‌.
ماده 66- با تشکیل کارگروه بانوان و جوانان تشکلهای زیر منحل می شوند:.
الف - شورای جوانان استان‌.
ب - کمیسیون بررسی امور بانوان استان‌.

بخش هجدهم ـ کارگروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها
ماده 67 ـ اعضای کارگروه ساماندهی گلزار شهدای استانها به شرح زیر تعیین می شوند:
1 - استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استاندار (رییس‌) .
2 ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان .
3 ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
4 ـ معاون سیاسی و امنیتی استاندار.
5 ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .
6 ـ مدیر کل راه و ترابری استان .
7 ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان‌.
8 ـ مدیر عامل شرکت مخابرات استان‌.
9 ـ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان .
10- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان .
11 ـ رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان .
12 ـ مدیر عامل شرکت گاز استان .
13 ـ مدیر عامل شرکت برق استان .
14 ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان .
15 ـ رییس سازمان جهادکشاورزی استان .
16 ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان .
17 ـ رییس سازمان اوقاف و امور خیریه استان .
ماده 68- وظایف کارگروه ساماندهی گلزار و یادمان شهدا در استانها به شرح زیر
می‌باشد :
1 ـ طراحی و اجرای طرحهای ساماندهی گلزار شهدا، مراکز فرهنگی گلزار شهدا و تأمین و
تخصیص‌اعتبارات مربوط‌.
2 ـ تأمین و ارایه خدمات و تسهیلات مورد نیاز گلزار و مراکز فرهنگی شهداء از قبیل
آب‌، برق‌، گاز،راه‌تلفن‌، پست‌، ایاب و ذهاب‌، تابلوهای راهنما، تهیه شناسنامه‌،
ثبت بر روی نقشه‌های جغرافیایی‌.
3 ـ برنامه ریزی و اقدام برای حفظ و نگهداری گلزار،مراکز فرهنگی گلزار شهدا ومرمت
وتعمیر آنها.
4 - برنامه‌ریزی واقدام برای حفاظت فیزیکی از گلزار ویادمان شهدا.
5 ـ طراحی و اجرای بناهای یاد بود و یادمان شهدا در مشاهد شهدا، مناطق عملیاتی‌،
میادین‌، مدارس‌،مساجد و سایر اماکن فرهنگی و عمومی‌.
6 ـ برنامه ریزی و اقدام در خصوص تبدیل گلزار شهدا به مکان فرهنگی‌، مذهبی‌،
تاریخی‌، حماسی وتفریحی برای برگزاری مراسم مذهبی‌، ملی و حماسی‌.
تبصره ـ کلیه طرحهای مربوط به ساماندهی گلزار و یادمان شهدا باید پس از تایید
کمیته فنی و تخصصیبنیاد شهید و امور ایثارگران اجرا گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور