آیین نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران

آیین‌نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران‌

شماره‌ : .22945ت 29522 ه¨

تاریخ : 1383.06.21
وزارت آموزش و پرورش‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.6.8 بنا به پیشنهاد شماره 140.18044 مورخ 1382.7.7
وزارت‌آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران "آیین‌نامه تشکیل واداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران‌" را به شرح زیر تصویب
نمود:

آیین‌نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران‌
ماده 1 ـ در اجرای بند (1) اصل (14) اساسنامه سازمان اسلامی آموزشی‌، علمی و
فرهنگی (آیسسکو) ومصوبه پنجمین مجمع عمومی آیسسکو (دمشق 1994) کمیسیون ملی آیسسکو
در ایران تشکیل می‌گردد.
ماده 2 ـ اهداف و وظایف کمیسیون ملی آیسسکو در ایران به شرح زیر است‌:
1 - مشارکت در فعالیتهای آیسسکو به منظور تحکیم همبستگی و تفاهم متقابل میان
کشورهای عضو از طریقبرنامه‌های آموزشی‌، علمی و فرهنگی‌.
2 ـ فراهم آوردن امکانات لازم برای اندیشمندان‌، استادان و شخصیتهای آموزشی‌، علمی
و فرهنگی به منظورارایه طرحها و برنامه‌های مورد نیاز آیسسکو.
3 - بسط و گسترش فعالیتهای آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاستها و
برنامه‌های ملی‌.
4- ایجاد ارتباط بین سازمان آیسسکو و سازمانهای دولتی و غیردولتی کشور که در
زمینه‌های آموزشی‌، علمی وفرهنگی فعالیت دارند.
5 - ترغیب و حمایت از تشکیل سازمانهای غیردولتی فعال در امور آموزشی‌، علمی‌،
فرهنگی و ارتباطات‌.
ماده 3 ـ شورای‌عالی کمیسیون ملی آیسسکو عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری کمیسیون و
دارای اعضای زیر است‌:
1 - وزیر آموزش و پرورش (رییس شورا).
2 - رییس سازمان ملی جوانان‌.
3 - معاون وزیر امور خارجه‌.
4 - معاون وزیر علوم‌، تحقیقات و فناوری‌.
5 - معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.
6 - معاون وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌.
7ـ معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
8 - معاون سازمان حفاظت محیط زیست‌.
9 - معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌.
10- رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی‌.
11 - نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای اجرایی آیسسکو.
12ـ دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو در ایران (دبیر شورا).
13 - چهار نفر از صاحب‌نظران مسایل آموزشی‌، علمی و فرهنگی کشور به انتخاب وزیر
آموزش و پرورش برای‌مدت دو سال که حداقل دو نفر از آنها از خانمها باشند.
ماده 4 - وظایف شورای‌عالی کمیسیون ملی آیسسکو بدین شرح است‌:
1-تعیین سیاستها و تصویب برنامه‌های کمیسیون ملی براساس برنامه‌ها و فعالیتهای
آیسسکو.
2- بررسی و تعیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعاتی که جهت تصمیم‌گیری در
دستور کاراجلاس مجمع عمومی و شورای اجرایی قرار می‌گیرد.
3- بررسی و تصویب گزارش سالانه کمیسیون (تهیه گزارش برعهده دبیرخانه است‌).
4-پیشنهاد بودجه سالانه مورد نیاز کمیسیون برای تصویب‌.
5- ارایه نظر و پیشنهاد درخصوص توسعه فعالیتهای کمیسیون ملی‌.
6- تصویب شرح وظایف کارگروههای تخصصی‌.
تبصره ـ تصمیمات شورای‌عالی با تأیید وزیر آموزش و پرورش (رییس شورا) ابلاغ خواهد
شد.
ماده 5 - به منظور تهیه طرحهای اجرایی برای برنامه‌های کمیسیون ملی و مصوبات
شورای‌عالی و پیگیری‌آنها کارگروه اجرایی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1 - نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای اجرایی آیسسکو (رییس کارگروه‌).
2 - دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در ایران‌.
3 - نماینده وزارت امور خارجه‌.
4 - نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.
5 - نماینده وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری‌.
6 - نماینده وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌.
7 - نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
8 - نماینده سازمان حفاظت محیط زیست‌.
9 - نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌.
10 - نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی‌.
11ـ نماینده سازمان ملی جوانان‌.
تبصره - کارگروه اجرایی هر دو ماه یک‌بار تشکیل می‌شود.
ماده 6 - وظایف کارگروه اجرایی بدین شرح است‌:
1 - بررسی و پیگیری چگونگی اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای اجرایی که به ایران
مربوط می‌شود.
2 - بررسی و تصمیم‌گیری درباره چگونگی پیگیری مصوبات و تصمیمات شورای‌عالی‌.
3 - بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی دبیرخانه کمیسیون ملی و ارائه آن به
شورای‌عالی‌.
4 - همکاری مستمر با دبیرخانه جهت حسن اجرای وظایف محول شده‌.
ماده 7 - کمیسیون ملی آیسسکو در ایران دارای یک دبیرخانه دائمی وابسته به وزارت
آموزش و پرورش است‌و زیرنظر مدیر کل دفتر همکاریهای علمی بین‌المللی وزارتخانه
یادشده که دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو نیز خواهدبود، اداره می‌شود.
ماده 8 - وظایف دبیرخانه دایمی کمیسیون ملی آیسسکو به شرح زیر است :
1 - پیگیری و اجرای تمامی امور آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران‌.
2 - تهیه برنامه و بودجه سالانه کمیسیون و ارائه به کارگروه اجرایی‌.
3 - تدوین گزارش عملکرد سالانه کمیسیون‌.
4 - برقراری رابطه میان کمیسیون و سایر مراکز، مؤسسات و ارگانهای دولتی و غیردولتی
کشور.
5 - برقراری و توسعه ارتباط با سایر کمیسیونهای ملی در کشورهای عضو آیسسکو و دفتر
منطقه‌ای آیسسکو درجمهوری اسلامی ایران‌.
6 - نظارت بر اجرای برنامه‌های آیسسکو و تهیه مدارک لازم در این خصوص‌.
7 - گردآوری‌، ترجمه و انتشار برخی کتب و نشریات ادواری آیسسکو.
8 - پیگیری وظایفی که شورای‌عالی به دبیرخانه محول می‌کند.
9 - تمهید مقدمات پرداخت حق عضویت ایران به آیسسکو.
ماده 9 ـ دبیرخانه می‌تواند کارگروههای تخصصی جهت رسیدگی به موضوعات تشکیل دهد.
چگونگی‌تشکیل ، ترکیب و اداره کارگروههای یادشده به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.
ماده 10 - شورای‌عالی بنا به دعوت رییس کمیسیون یا دبیرکل کمیسیون ملی حداقل دو
بار در سال تشکیل‌جلسه می‌دهد. برای تشکیل جلسات رسمی‌، حضور نه (9) نفر از اعضا
الزامی است‌.
جلسات فوق‌العاده شورای‌عالی بنا به دعوت رییس شورا و یا دبیرکل کمیسیون ملی تشکیل
می‌شود.
ماده 11 - اعضای کارگروههای تخصصی با پیشنهاد دبیرکل کمیسیون و حکم وزیر آموزش و
پرورش برای‌مدت دو سال منصوب می‌شوند.
ماده 12 - بودجه کمیسیون از راههای زیر تأمین می‌شود:
1 - وجوهی که هر سال در اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی شده و به صورت کمک
در اختیاردبیرخانه قرار می‌گیرد.
2 - سایر کمکهای دولت‌، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی‌.
3 - کمکها و هدایای سازمانهای غیردولتی و مردم‌.
4 - کمکهای سازمانها و مجامع بین‌المللی‌.
5 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای پژوهشی‌، آموزشی‌، انتشاراتی و نظایر آنها.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور