اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)


شماره۶۴۰۰۹/ت۵۵۷۱۷هـ                               ۱۳۹۸/۵/۲۴
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۵۵۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۱۱۸/ت۵۲۹۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ در بند (ث) ماده (۱)، بعد از عبارت «یک طرح اقتصادی» عبارت «یا تأمین سرمایه در گردش» اضافه می شود.

۲ـ در ماده (۴) و تبصره آن، واژه «طرح های» به عبارت «طرح ها و درخواست های تأمین سرمایه در گردش» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری