اصلاح بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی


شماره۶۴۰۱۱/ت۵۵۶۹۷هـ                              ۱۳۹۸/۵/۲۴
اصلاح بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۶۰۴/۶۹۹۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ عبارت «مراجع ذی صلاح» به عبارت «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری