اصلاح تصویب­نامه شماره ۲۸۹۸/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹


شماره۶۴۰۱۴/ت۵۶۸۸۶هـ                               ۱۳۹۸/۵/۲۴
اصلاح تصویب­نامه شماره ۲۸۹۸/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۲۸۹۸/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸، به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ جدول جزء (الف) بند (۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ردیف
	

شرح خدمت
	

تعرفه / ریال

۱
	

پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی درعلوم پایه ( PhD ) پروانه­دار
	

(۰۰۰ر۱۹۰)

۲
	

پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه PhD) ـ MD )
	

(۰۰۰ر۳۱۹)

۳
	

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی
	

(۰۰۰ر۳۸۴)

۴
	

پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی
	

(۰۰۰ر۴۵۸)

۵
	

کارشناس ارشد پروانه دار
	

(۰۰۰ر۱۶۳)

۶
	

کارشناس پروانه دار
	

(۰۰۰ر۱۲۳)

۲ـ در قسمت (۱) جزء (ب) بند (۱)، عبارت «نه هزار و پانصد (۵۰۰ر۹) ریال» به عبارت «ده هزار و ششصد (۶۰۰ر۱۰) ریال» اصلاح می­شود.

۳ـ در قسمت (۲) جزء (ب) بند (۱)، عبارت «دویست و شش هزار (۰۰۰ر۲۰۶) ریال» به عبارت «دویست و هشتاد و پنج هزار و ششصد (۶۰۰ر۲۸۵) ریال» اصلاح می­شود.

۴ـ در قسمت (۴) جزء (ب) بند (۱)، عبارت «یکصد و پنجاه و یک هزار (۰۰۰ر۱۵۱) ریال» به عبارت «یکصد و شصت و دو هزار (۰۰۰ر۱۶۲) ریال» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری