تصویب نامه در خصوص دسترسی سازمان برنامه و بودجه به اطلاعات مالیاتی مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه­بندی شرکت­های مهندسین مشاور و پیمانکار


شماره۶۴۰۱۰/ت۵۶۲۳۶هـ                               ۱۳۹۸/۵/۲۴
تصویب نامه در خصوص دسترسی سازمان برنامه و بودجه به اطلاعات مالیاتی مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه­بندی شرکت­های مهندسین مشاور و پیمانکار

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره ۵۹۵۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

اطلاعات مالیاتی مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه­بندی شرکت­های مهندسین مشاور و پیمانکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت و حفظ طبقه­بندی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، به نحو مقتضی در دسترس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار می گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری