تصویب نامه در خصوص پرداخت حق­الزحمه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور که در خارج از وقت اداری مقرر در انجام و برگزاری آزمون­های مربوط مشارکت دارند


شماره۶۴۰۱۲/ت۵۵۶۱۵هـ                              ۱۳۹۸/۵/۲۴
تصویب نامه در خصوص پرداخت حق­الزحمه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور که در خارج از وقت اداری مقرر در انجام و برگزاری آزمون­های مربوط مشارکت دارند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره ۸۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ حق­الزحمه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور که در خارج از وقت اداری مقرر در انجام و برگزاری آزمون­های مربوط مشارکت دارند در سقف اعتبارات مصوب مربوط سازمان یادشده براساس جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است پرداخت می­شود.

۲ـ حق­الزحمه هر یک از عوامل ستادی، متناسب با فعالیت انجام شده در خارج از وقت اداری، با تأیید رییس سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور قابل پرداخت است.

۳ـ مبلغ پایه مندرج در جدول پیوست حداکثر بوده و با نظر مدیرکل آموزش فنی و حرفه­ای استان می­تواند با نرخ برابر برای کلیه عوامل اجرایی کاهش یابد.

۴ـ در اجرای آزمون­های کتبی و عملی حوزه­های سیار، روستایی و عشایری، پادگان ها وزندان­ها به مبالغ پایه عوامل اجرایی آزمون ده درصد (۱۰%) اضافه می­شود.

۵ ـ از تاریخ لازم­الاجراشدن این تصویب­نامه، تصویب­نامه شماره ۱۹۷۲۸۶/ت۴۸۴۰۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۹ لغو می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری