تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان سیستان و بلوچستان

تغییرات‌ و اصلاحات‌تقسیماتی ‌در استان ‌سیستان ‌و
بلوچستان

شماره‌ : .29448ت‌32685ک‌

تاریخ : 1384.05.12
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1384.4.15 بنا به پیشنهاد
شماره‌1.4.42.138715 مورخ 1383.12.24 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون
تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری - مصوب 1362 ـ با رعایت تصویبنامه شماره
.58538ت26118هـ مورخ‌1380.12.22 تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان
سیستان و بلوچستان تصویب نمودند:
1 ـ روستاها، مزارع و مکانهای
1 ـ کمک‌،
2 ـ دهمرده سهراب‌،
3 ـ حاجی عباس مطابق نقشه 2500001 پیوست‌(1) که به مهر دفتر هیأت دولت تایید
می‌شود ازدهستان خمک بخش شهرکی و ناروئی شهرستان زابل منتزع و به دهستان زهک همین
بخش الحاق می‌گردد.
2 ـ بخش جزینک به مرکزیت روستای جزینک از ترکیب دهستان‌های خمک و جزینک در
تابعیت‌شهرستان زابل ایجاد و تأسیس می‌گردد.
3 ـ شهرستان زهک به مرکزیت شهر زهک از ترکیب بخش‌های زیر ایجاد و تأسیس می‌گردد:
1 ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر زهک شامل دهستان‌های زهک و خواجه احمد.
2 ـ بخش جزینک این تصویبنامه در تاریخ 1384.5.10 به تایید مقام محترم ریاست
جمهوری‌رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - نقشه مزبور در آرشیو اداره کل قوانین و مقررات موجود می‌باشد.