اصلاح آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌نظارت ‌بر مسافرتهای ‌خارجی‌
دستگاههای ‌اجرایی

شماره‌ : .25732ت‌31814هـ

تاریخ : 1384.04.29
نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت امورخارجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.26 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی‌،
موضوع نامه‌شماره 7927.151479هـ.ب مورخ 1383.12.25 تصویب نمود:
آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی‌، موضوع تصویبنامه
شماره‌.20860ت‌29728هـ مورخ 1383.5.18 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
1 ـ ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 1 ـ منظور از مسافرتهای دولتی در این آیین‌نامه کلیه سفرهایی است که در
راستای اهداف وبرنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و به صورت غیر ثابت توسط
مسوولان مختلف و کارکنان دستگاههای‌اجرایی موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون نظارت
بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت در جهت‌مأموریت محول شده و اجرای وظایف دستگاههای
مربوط انجام می‌شود و دارای اهمیت کافی باشد.
2 ـ در ماده (3)، عبارت‌ "به استثنای ماموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات‌" پس از
عبارت "دستگاههای‌ذی ربط‌" اضافه می‌گردد.
3 ـ در تبصره (3) ماده (10)، عبارت‌ "(به استثنای ماموریتهای محرمانه وزارت اطلا
عات‌(" پس ازعبارت‌ "دستگاه اجرایی ذی ربط‌" اضافه می‌شود.
4 ـ عبارت‌ "موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان
دولت‌" درتبصره (1) ماده (3) پس از عبارت‌ "در دستگاههای دولتی‌" و در مواد (9،10
و 24) بعد از عبارت‌"دستگاههای اجرایی‌" اضافه می‌گردد.
5 ـ در بند "د" ماده (10)، عبارت‌ "ازمحل بودجه عمومی و شرکتهای دولتی‌" حذف
می‌گردد.
6 ـ عبارت "نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی‌" از تبصره (1) ماده (10)
حذف‌می‌گردد.
7 ـ تبصره (2) ماده (10) حذف و شماره تبصره (3) به شماره (2) اصلاح می‌گردد.
8 ـ در ماده (14) عبارت "کارکنان دستگاههای مشمول قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی
کارکنان‌دولت و اصلاحات آن‌" پس از عبارت‌ "سفرهای خارجی غیر ثابت دولتی‌" اضافه
می‌گردد.
9 ـ در ماده (16)، عبارت‌ "با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌" پس از عبارت "فردی یا
گروهی‌" اضافه‌می‌گردد.
10 ـ در ماده (17)، عبارت‌ "و اصلاحیه آن به شماره .3747ت30463هـ مورخ 1383.2.5"
پس ازعبارت‌ "مورخ 1382.7.1" اضافه می‌گردد.
11 ـ در تبصره ماده (22)، عبارت‌ "مورد تایید وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و
فناوری و بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی‌" پس ازعبارت "کنفرانسهای بین المللی‌"
اضافه می‌گردد.
12 ـ در ماده (24)، عبارت‌ "به استثنای ماموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات‌" بعد از
عبارت‌"گزارشهای ماموران اعزامی‌" اضافه می‌گردد.
13 ـ ماده (5) حذف می‌گردد و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شوند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور