اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون
‌تاسیس ‌و نحوه ‌اداره‌ کتابخانه‌های‌ عمومی ‌کشور

شماره‌ : .25737ت‌33373هـ

تاریخ : 1384.04.29
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.26 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی‌،
موضوع نامه‌شماره 8084.63313هـ.ب مورخ 1384.2.21 تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، موضوع
تصویبنامه شماره‌.43802 ت‌31119هـ مورخ 1383.9.14 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1 ـ در تبصره (4) ماده (4) عبارت‌ (بندهای‌ "د" و "و" به عبارت‌ "بند "و") اصلاح
می‌شود.
2 ـ در ماده (5) پس از واژه‌ "کتابخانه‌ها" عبارت‌ "برای انجام فعالیتهای فرهنگی و
آموزشی مرتبط‌" اضافه‌می‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور