تعیین آقای سید محمد احمدی به عنوان استاندار ایلام

تعیین آقای سید محمد احمدی به عنوان استاندار ایلام

شماره‌ : .38517ت 31541ه¨

تاریخ : 1383.07.26
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.7.22 بنا به پیشنهاد شماره 02.66383.1.11 ـ ک‌1103.
مورخ‌1383.7.14 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف
فرمان همایونی در قوانین ومقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ
مصوب 1360 ـ تصویب نمود:
آقای سید محمد احمدی به عنوان استاندار ایلام تعیین می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور