تعیین محدوده شعاع یکصد و بیست کیلومتری شهر تهران

تعیین ‌محدوده‌ شعاع ‌یکصد و بیست ‌کیلومتری‌ شهر تهران

شماره‌ : .23580ت‌32502هـ

تاریخ‌ : 1384.05.11
وزارت صنایع و معادن - سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره 10.54824 مورخ
1383.12.3سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران‌تصویب نمود:
الف- محدوده شعاع یکصد و بیست کیلومتری شهر تهران به شرح نقشه پیوست‌(1) تعیین
می‌شود.
ب- احداث واحدهای صنعتی زیر در داخل محدوه 120 کیلومتری تهران مجاز است‌:
1- واحدهای تولید بتن آماده‌
2- تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب
3- صنایع بازیافت نخاله ساختمانی‌
4- نیروگاه تولید برق
5- کارگاه موقت تولید آسفالت و شن و ماسه مرتبط با طرحهای عمرانی
محمدرضا عارف‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور

1 - نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.