توزیع اعتبار ردیف متفرقه 503551 با عنوان طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان وزیر ساختهای منطقه آزادمربوط

توزیع
اعتبار ردیف متفرقه 503551 با عنوان طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت‌آزادگان وزیر
ساختهای منطقه آزادمربوط‌

شماره‌ : .27679ت‌33621ن

تاریخ‌ : 1384.05.12
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور برای توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای (جاری‌) و
تملک داراییهای‌سرمایه ای ( عمرانی‌) ردیفهای متفرقه در قانون بودجه سال 1384 کل
کشور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط‌که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند "ب‌"تصویبنامه شماره .3084ت‌32798هـ
مورخ 1384.2.3 اتخاذ شده است‌، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
اعتبار ردیف متفرقه 503551 با عنوان "طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و
زیرساختهای‌منطقه آزاد مربوط‌" به مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر250)
ریال به شرح جدول پیوست که‌تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد، توزیع می شود
تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی‌ذی ربط‌، برابر قوانین و مقررات
مربوط به مصرف برسد.
محمدرضا عارف‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور