اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهادکشاورزی جهت تامین سرمایه اولیه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به وزارت مذکور

اجازه‌ فروش ‌اموال
‌غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت‌ جهادکشاورزی ‌جهت ‌تامین ‌سرمایه ‌اولیه
‌صندوقهای‌ حمایت ‌از توسعه ‌بخش‌ کشاورزی ‌با مشارکت ‌تولیدکنندگان‌ به‌ وزارت
‌مذکور

شماره‌ : .28077ت‌33655هـ

تاریخ‌ : 1384.05.12
وزارت جهادکشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.19 بنا به پیشنهاد شماره 020.7325 مورخ
1384.5.8وزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی
مصوب 1379ـ و به‌استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب
نمود:
به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوقهای حمایت از
توسعه‌بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان جهت تامین سرمایه اولیه این صندوقها،
وزارت جهادکشاورزی‌نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز خود به شرح فهرست
پیوست با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌اقدام نماید.
محمدرضا عارف‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور