تعیین آقای ابراهیم درازگیسو به عنوان استاندار هرمزگان

تعیین آقای ابراهیم درازگیسو به عنوان استاندار هرمزگان

شماره‌ : .46537ت 31764ه¨

تاریخ : 1383.09.02
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.8.27 بنا به پیشنهاد شماره 02.81360.1.11 ـ ک‌1103.
مورخ‌1383.8.19 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف
فرمان همایونی در قوانین ومقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ
مصوب 1360 ـ تصویب نمود:
آقای ابراهیم درازگیسو به عنوان استاندار هرمزگان تعیین می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور