اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان رضوی

اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان رضوی

شماره‌ : .65097ت 31309ک

تاریخ : 1383.11.07
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1383.9.29 بنا به پیشنهاد
شماره‌1.4.42.50872 مورخ 1383.6.1 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف
و ضوابط‌تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ با رعایت تصویبنامه شماره .58538ت‌26118ه¨
مورخ1380.12.22 تصویب نمودند:
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر در استان خراسان رضوی انجام شود.
الف ـ نام دهستان طاغنکوه از توابع بخش تخت جلگه شهرستان نیشابور به دهستان
طاغنکوه شمالیتغییر می‌یابد.
ب ـ دهستان طاغنکوه جنوبی به مرکزیت روستای گرماب مشتمل بر روستاها، مزارع و
مکانهای زیرمطابق نقشه 250000:1 پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید می‌شود در
تابعیت بخش تخت جلگه درشهرستان نیشابور ایجاد و تأسیس می‌گردد: 1 - ابراهیم‌آباد،
2 ـ ابراهیم‌آباد تک شو، 3 ـ اردلان‌، 4 ـ استخرتایرآباد، 5 ـ استوا، 6 ـ امامزاده
قاسم‌، 7 ـ باغ چنار، 8 ـ بزک‌، 9 - پاسنگ‌، 10 - پیش‌گدار، 11 - پی‌گدارسبز، 12 -
ته منجان سفلی‌، 13 - ته منجان علیا، 14- چاه عمیق شور، 15 - حسین‌آباد، 16 - حسن
ما،17- دالحی‌، 18 - دربندی‌، 19 - دستجرد، 20 - دکل تلویزیون و مخابرات‌، 21 -
دوتپگی‌، 22- دوزدآباد،23- دولت‌آباد، 24 ـ دهنو، 25- دهنه‌، 26- رباط حوض سنگ‌،
27- زروند، 28- زرد، 29- زیارتگاه شیخ‌مومن‌، 30 - زیرآب‌، 31- ساداتیه‌، 32-
سارتپه‌، 33 - سرکویره‌، 34- سفالدر، 35 - سلطان‌آباد، 36 -سیدآباد تک شو، 37ـ
سفیدباز، 38 - شفت‌آباد، 39- شورفان‌، 40 - شورگشت‌، 41 - شورورز، 42 ـشوروزده‌،
43 - شورورزی‌، 44 - شوریاب‌، 45 - شوریاب نبوه‌، 46 - عباس‌آباد، 47ـ عباس‌آباد،
48 - علی‌آباد، 49 - عیش‌آباد، 50 - غاراکمر، 51 - غلام‌یوسف‌، 52 - فطم‌آباد، 53-
قراچه 54ـ کا
ظم‌آباد، 55 -کلاته حیدر، 56 - کلاته سراجه سفلی‌، 57 - کلاته سراجه علیا، 58 ـ
کلاته کربلایی مهدی قلی‌، 59 - کلاتهمرجان سفلی‌، 60 - کلاته مرجان علیا، 61 -
کمرسفید، 62 ـ کوک‌گل‌، 63 - گرقستان‌، 64 - گرماب‌، 65 - گل‌حسنی‌، 66 - گل‌کان‌،
67 - محمدالنگه‌، 68 - مقول‌بالا، 69 ـ مقول‌پایین‌، 70 - مهدی‌آباد، 71
ـیعقوب‌آباد
ج ـ بخش طاغنکوه به مرکزیت روستای همت‌آباد از ترکیب دهستانهای طاغنکوه شمالی و
طاغنکوهجنوبی در تابعیت شهرستان نیشابور ایجاد و تأسیس می‌گردد.
د - با تصویب محدوده دهستان مندرج در بند "ب‌" این تصویبنامه چنانچه روستا، مزرعه
و مکان دیگری‌به جز فهرست اسامی مندرج در بند مذکور و در نقشه پیوست‌(1) در محدوده
آن ملاحظه شود و یا در آینده درمحدوده آن به وجود آید در حوزه و تابعیت دهستان
مربوط خواهد بود.
این تصویبنامه در تاریخ 1383.11.3 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.