آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی

آیین‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجی‌

شماره‌ : .423ت‌29982هـ

تاریخ‌ : 1383.01.11
وزارت کشور
وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 1382.6.3 به استناد اصل
یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره
.58858ت 23538هـمورخ 1379.12.22 و شماره .13521ت 26697هـ مورخ 1381.4.8، آیین‌نامه
نحوه آموزش اتباع‌خارجی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی
ماده 1- مدارک معتبر برای ثبت نام اتباع خارجی در مدارس وزارت آموزش و پرورش جهت
پناهندگان‌و آوارگان صرفاً شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف - کارت هویت ویژه اتباع خارجی
ب - دفترچه پناهندگی
ج - برگه تردد خروجی مدت دار
د ـ گذرنامه که دارای پروانه اقامت با اعتبار شش ماه باشد.
تبصره 1- مدارک مذکور در صورتی مناط ثبت نام می‌باشند که اعتبار مندرج در آنها
منقضی نشده باشد.
تبصره 2- ثبت نام اتباع خارجی موصوف بدون مدارک معتبر مذکور تحت هر عنوان ممنوع
است‌.
ماده 2- به منظور تأدیه یارانه‌های دولت در مورد تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی‌،
وزارت آموزش وپرورش مجاز است به هنگام ثبت نام دانش آموزان دارنده مدارک اقامتی
معتبر یاد شده برحسب وضعیت‌مالی ولی دانش آموز طبق سرانه دانش آموزی تمام یا بخشی
از هزینه‌های ثبت نام را با تصویب شورایآموزش و پرورش استان دریافت و به حساب
درآمد عمومی واریز نماید.
تبصره 1- دریافت هزینه‌های مذکور صرفاً بابت ثبت نام خواهد بود و شامل هزینه‌های
فوق برنامه‌مدارس نمی‌شود.
تبصره 2- ثبت نام در مدارس بزرگسالان و مدارس نمونه دولتی با دریافت شهریه کامل
انجام می‌شود.
تبصره 3- پذیرش دانش آموزان افغانی در مراکز پیش دانشگاهی و سال اول مدارس کار
دانش‌،هنرستانهای فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه‌روزی ممنوع می‌باشد.
ماده 3- شمول ماده (2) برحسب تابعیت اتباع خارجی و سیاستهای مربوط به تعیین حداقل
و حداکثرهزینه ثبت نام در هر سال تحصیلی بر مبنای سرانه دانش آموزی اعلامی از سوی
وزارت آموزش و پرورش وموارد استثناء تبصره (3) ماده (2) این آیین نامه توسط
کارگروه دائمی اتباع بیگانه شورای هماهنگی اجرایی‌اتباع بیگانه تصویب و جهت اجرا
به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 1382.12.27 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور