آیین نامه تشکیل کارگروه ملی زعفران

آیین‌نامه تشکیل کارگروه ملی زعفران

شماره‌ : .73100ت 32151ه¨

تاریخ : 1383.12.12
وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت صنایع و معادن
وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.10.30 بنا به پیشنهاد شماره 18967.011
مورخ‌1383.10.16 وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری‌اسلامی ایران‌، آیین‌نامه تشکیل کارگروه ملی زعفران را به شرح زیر تصویب
نمود:

آیین‌نامه تشکیل کارگروه ملی زعفران
ماده 1 ـ به منظور ایجاد وحدت‌رویه و ساماندهی و هماهنگی جهت تقویت بازار بورس
زعفران درمراحل فرآیند تولید تا مصرف زعفران کارگروه ملی زعفران که از این پس به
اختصار کارگروه نامیده می‌شود،تشکیل می‌گردد.
ماده 2 ـ اعضای کارگروه عبارتند از:
1ـ وزیر جهادکشاورزی (رییس‌)
2ـ وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی
3ـ وزیر بازرگانی
4ـ وزیر امور خارجه
5ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
6ـ وزیر صنایع و معادن
7ـ مدیر عامل بانک کشاورزی
8ـ دبیر کل سازمان بورس کالاهای کشاورزی
9ـ استاندار خراسان رضوی
10ـ استاندار خراسان جنوبی
11ـ رییس هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان زعفران خراسان
12ـ رییس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان
تبصره 1 ـ دبیرخانه کارگروه در وزارت جهادکشاورزی مستقر خواهد بود.
تبصره 2 ـ یکی از معاونان وزیر جهادکشاورزی به عنوان دبیر در جلسات حضور خواهد
یافت‌.
ماده 3 ـ وظایف کارگروه به شرح زیر می‌باشد:
1ـ ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه و تصمیم‌سازی فرآیند تولید تا مصرف زعفران بر اساس
وظایف ومأموریت دستگاههای عضو
2ـ کمک برای رفع موانع حضور و فعالیت تشکلها در فرآوری و بازرگانی محصول زعفران
3ـ کمک به حفظ و تقویت موقعیت جهانی زعفران ایران در بخش تولید و بازرگانی و مصرف
4ـ ساماندهی و هماهنگی در جهت تقویت بازار بورس زعفران در راستای کنترل نوسانات
شدید قیمت‌زعفران و توسعه تعامل با بازارهای جهانی
ماده 4 - آیین‌نامه داخلی کارگروه در اولین جلسه آن به تصویب خواهد رسید.
ماده 5 ـ تصمیمات کارگروه با اکثریت آرای اعضای حاضر تصویب و توسط دبیر ابلاغ
خواهد شد،تصمیماتی که در حیطه اختیارات هیأت وزیران می‌باشد پس از تأیید کارگروه
به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور