تخصیص اعتبار به اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی جهت پرداخت بهای زمین واگذار شده به اداره هواشناسی تربت حیدریه

تخصیص اعتبار به اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی جهت پرداخت بهای زمین
واگذار شده به اداره هواشناسی تربت حیدریه

شماره‌ : .64836ت 32260ه¨

تاریخ : 1383.11.21
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.11.14 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تأییدیه
شماره 150655ـ33مورخ 1383.11.6 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده
(55) قانون محاسبات عمومی کشورـمصوب 1366ـ تصویب نمود:
مبلغ چهارصد میلیون (400.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503001 (هزینه‌های
پیش‌بینی نشده‌)قانون بودجه سال 1383 کل کشور، به منظور پرداخت بهای زمین واگذار
شده به اداره هواشناسی تربت حیدریه (به‌مالک زمین‌) در اختیار اداره کل هواشناسی
استان خراسان رضوی قرار گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی استان‌، برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور