اصلاح ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن


شماره۶۵۴۸۵/ت۵۵۲۹۹هـ                              ۱۳۹۸/۵/۲۷
اصلاح ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع تصویب نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ عبارت «تاکسی و» حذف می شود.    

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری