تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی


شماره۶۶۶۱۳/ت۵۶۸۷۵هـ                               ۱۳۹۸/۵/۳۰
تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی

وزارت دادگستری ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۹۸۳۳/۵۶۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷ اضافه می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری