قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی


شماره۳۷۵/۴۳۸۹۹                                    ۱۳۹۸/۵/۲۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۴۰۶۰۴ /۵۴۹۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی که با عنوان لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۶۶۳۵                                       ۱۳۹۸/۵/۳۱

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۵/۴۳۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تصویب سندهای الحاقی(پروتکل های) مربوط به اصلاح بند «الف»

ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی

ماده واحده ـ سندهای الحاقی(پروتکل های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی مورخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵/۷/۱۵ هجری شمسی) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آنها داده می شود.

تبصره۱ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون موارد زیر ملغی می گردد:

۱ـ بندهای (۱)، (۷) و (۸) ماده واحده قانون تصویب مقاوله نامه های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری ـ ۱۳۲۳ هجری شمسی (۱۹۴۴ میلادی) و اجازه تسلیم اسناد آنها (مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۲) و سندهای الحاقی(پروتکل های) مربوط به پیوست آن

۲ـ قانون سند الحاقی(پروتکل) اصلاحی بند «الف» ماده (۵۰) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو (مصوب ۱۳۵۴/۴/۹)

۳ـ سند الحاقی(پروتکل) اصلاحی بند «الف» ماده (۵۰) و سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی ماده (۵۶) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری پیوست قانون سندهای الحاقی(پروتکل های) اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو (مصوب ۱۳۵۱/۸/۲۲)

۴ـ قانون سند الحاقی(پروتکل) اصلاحی قرارداد بین المللی هواپیمایی کشوری (مصوب ۱۳۵۰/۹/۲۷)

تبصره۲ـ در اجرای این سندهای الحاقی(پروتکل ها) رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

سند الحاقی(پروتکل) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‏المللی امضاء شده در مونترال

 در تاریخ ۶ اکتبر۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵)

مجمع سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری با تشکیل سی و نهمین جلسه در مونترال در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۰)،

با توجه به تمایل تعداد زیادی از کشورهای عضو به افزایش اعضای شورا به منظور تضمین توازن بهتر از طریق افزایش نمایندگی کشورهای عضو،

با مناسب تشخیص دادن افزایش تعداد اعضای رکن مزبور از سی و شش به چهل،

با ضروری تلقی کردن اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی منعقد شده در شیکاگو در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) به منظور مذکور،

۱ـ طبق مفاد بند «الف» ماده (۹۴) کنوانسیون مذکور، اصلاح پیشنهادی زیر در مورد کنوانسیون یادشده را تصویب می کند:

«در بند «الف» ماده (۵۰) کنوانسیون، جمله دوم با تغییر «سی و شش» به «چهل» اصلاح می گردد.»

۲ـ براساس مفاد بند «الف» ماده (۹۴) کنوانسیون مذکور تعیین می کند که با تصویب یکصد و بیست و هشت کشور عضو، اصلاحیه پیشنهادی یادشده لازم‏الاجراء خواهد شد.

۳ـ مقرر می نماید که دبیر کل سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری، سند الحاقی پروتکلی) را به زبان‏های انگیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی که هر کدام از آنها از اعتبار یکسانی برخوردار خواهد بود، تنظیم نماید که شامل اصلاحیه مذکور و مطالب زیر باشد:

الف) سند الحاقی(پروتکل) را رئیس مجمع و دبیرکل آن امضاء خواهند کرد.

ب) سند الحاقی(پروتکل) برای تصویب توسط هر کشوری که کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‏المللی را تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشد، مفتوح خواهد بود.

پ) اسناد تصویب نزد سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری تودیع می گردد.

ت) سند الحاقی(پروتکل) در مورد کشورهایی که آن را تصویب کرده اند در تاریخی که سند تصویب صد و بیست و هشت کشور تودیع شده باشد، لازم‏الاجراء خواهد شد.

ث) دبیرکل بی‏درنگ تمام کشورهای عضو را از تاریخ تودیع هر سند تصویب سند الحاقی(پروتکل) آگاه خواهد کرد.

ج) دبیرکل بی‏درنگ تمام کشورهای عضو کنوانسیون یادشده را از تاریخ لازم‏الاجراء شدن سند الحاقی(پروتکل) آگاه خواهد کرد.

چ) سند الحاقی(پروتکل) در مورد هر کشور عضوی که سند الحاقی(پروتکل) را پس از تاریخ مذکور تصویب نماید، به محض تودیع سند تصویب آن نزد سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری، لازم‏الاجراء خواهد شد.

بنابراین براساس اقدام مزبور مجمع، این سند الحاقی(پروتکل) توسط دبیرکل سازمان تنظیم شده است.

به منظور گواهی مراتب بالا، رئیس و دبیرکل سی و نهمین اجلاس مجمع سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری که توسط مجمع مجاز شده اند، این سند الحاقی(پروتکل) را امضاء می نمایند.

این سند الحاقی(پروتکل) در مونترال در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵) در یک نسخه به زبانهای انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی تنظیم گردید که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار است. این سند الحاقی(پروتکل) در بایگانی سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری می ماند و نسخه های تأییدشده آن توسط دبیرکل سازمان به تمام کشورهای عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین  المللی که در شیکاگو در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) تنظیم گردیده است، ارسال خواهد شد.

ا. عبدالرحمان رئیس سی و نهمین اجلاس مجمع      ف. لیو دبیرکل

سند الحاقی(پروتکل) مربوط به اصلاح ماده (۵۶)

 کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی امضاء شده در مونترال

در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵)

مجمع سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری

با تشکیل سی و نهمین جلسه در مونترال در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۰)؛

با توجه به تمایل عمومی کشورهای عضو به افزایش اعضای کمیسیون ناوبری هوایی؛

با مناسب تشخیص دادن افزایش تعداد اعضای رکن مزبور از نوزده به بیست و یک؛ و

با ضروری تلقی کردن اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی منعقدشده در شیکاگو در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) به منظور مذکور؛

۱ـ طبق مفاد بند «الف» ماده (۹۴) کنوانسیون مذکور، اصلاح پیشنهادی زیر در مورد کنوانسیون یادشده را تصویب می کند:

«در ماده (۵۶) کنوانسیون، عبارت «بیست و یک عضو» جایگزین عبارت «نوزده عضو» می گردد.»

۲ـ براساس مفاد بند «الف» ماده (۹۴) کنوانسیون مذکور تعیین می کند که با تصویب یکصد و بیست و هشت کشور عضو، اصلاحیه پیشنهادی یادشده لازم‏الاجراء خواهد شد.

۳ـ مقرر می نماید که دبیرکل سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری، سند الحاقی(پروتکلی) را به زبان‏های انگیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی که هر کدام از آنها از اعتبار یکسانی برخوردار خواهد بود، تنظیم نماید که شامل اصلاحیه مذکور و مطالب زیر باشد:

الف) سند الحاقی(پروتکل) را رئیس مجمع و دبیرکل آن امضاء خواهند کرد.

ب) سند الحاقی(پروتکل) برای تصویب توسط هر کشوری که کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‏المللی را تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشد، مفتوح خواهد بود.

پ) اسناد تصویب نزد سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری تودیع می گردد.

ت) سند الحاقی(پروتکل) در مورد کشورهایی که آن را تصویب کرده اند در تاریخی که سند تصویب صد و بیست و هشت کشور تودیع شده باشد، لازم‏الاجراء خواهد شد.

ث) دبیرکل بی‏درنگ تمام کشورهای عضو را از تاریخ تودیع هر سند تصویب سند الحاقی(پروتکل) آگاه خواهد کرد.

ج) دبیرکل بی‏درنگ تمام کشورهای عضو کنوانسیون یادشده را از تاریخ لازم‏الاجراء شدن سند الحاقی(پروتکل) آگاه خواهد کرد.

چ) سند الحاقی(پروتکل) در مورد هر کشور عضوی که سند الحاقی(پروتکل) را پس از تاریخ مذکور تصویب نماید، به محض تودیع سند تصویب آن نزد سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری، لازم الاجراء خواهد شد.

بنابراین براساس اقدام مزبور مجمع،

این سند الحاقی(پروتکل) توسط دبیرکل سازمان تنظیم شده است.

به منظور گواهی مراتب بالا، رئیس و دبیرکل سی و نهمین اجلاس مجمع سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری که توسط مجمع مجاز شده اند، این سند الحاقی(پروتکل) را امضاء می نمایند.

این سند الحاقی(پروتکل) در مونترال در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵) در یک نسخه به زبانهای انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی تنظیم گردید که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار است. این سند الحاقی(پروتکل) در بایگانی سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری می ماند و نسخه های تأییدشده آن توسط دبیرکل سازمان به تمام کشورهای عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین  المللی که در شیکاگو در تاریخ

 ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) تنظیم گردیده است، ارسال خواهد شد.

ا. عبدالرحمان رئیس سی و نهمین اجلاس مجمع      ف. لیو دبیرکل

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن سندهای الحاقی(پروتکل ها) در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی