محسوب گردیدن ورود و ترخیص 13 دستگاه وانت تویوتای دوکابین مدل 2002 اهدایی سازمان ملل متحد به سازمان بهزیستی کشور از مصادیق تبصره 1 ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات ، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره 17 ماده واحده قانون ..

محسوب گردیدن
ورود و ترخیص 13 دستگاه وانت تویوتای دوکابین مدل 2002 اهدایی سازمان ملل متحد به
سازمان بهزیستی کشور از مصادیق تبصره‌1 ماده واحده‌قانون مستثنی‌شدن ماشین‌آلات‌،
خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره 17 ماده واحده قانون
چگونگی محاسبه و وصول ...

شماره‌ : .42822ت‌29607ه¨

تاریخ : 1382.08.13
وزارت بازرگانی ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.8.7 بنا به پیشنهاد شماره 1.13063 مورخ 1382.7.30
وزارت‌بازرگانی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین‌آلات‌،
خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم‌مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده
قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی‌،سود بازرگانی ومالیات انواع خودرو،
ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1376 ـ تصویب نمود:
ورود و ترخیص (13) دستگاه وانت تویوتای دوکابین مدل 2002 اهدایی سازمان ملل متحد
به سازمان‌بهزیستی کشور از مصادیق تبصره (1) ماده واحده قانون یادشده می‌باشد
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور