محسوب گردیدن ورود و ترخیص یک دستگاه خودرو جیپ پاجرو مدل 1996 اهدایی از سوی دفتر نمایندگی یونیسف درایران به سازمان نهضت سوادآموزی از مصادیق تبصره 1 ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات ، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره...

محسوب گردیدن ورود و
ترخیص یک دستگاه خودرو جیپ پاجرو مدل 1996 اهدایی از سوی دفتر نمایندگی یونیسف
درایران به سازمان نهضت سوادآموزی از مصادیق تبصره‌1 ماده واحده قانون مستثنی‌شدن
ماشین‌آلات‌، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره 17
ماده واحده قانون چگونگی محاسبه ‌و...

شماره‌ : .42820ت‌29606ه¨

تاریخ : 1382.08.13
وزارت بازرگانی ـ وزارت آموزش و پرورش
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.8.7 بنا به پیشنهاد شماره 1.14296 مورخ 1382.7.30
وزارت‌بازرگانی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین‌آلات‌،
خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم‌مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده
قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی‌، سود بازرگانی ومالیات انواع خودرو،
ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1376 ـ تصویب نمود:
ورود و ترخیص یک دستگاه خودرو جیپ پاجرو مدل 1996 اهدایی از سوی دفتر نمایندگی
یونیسف در ایران‌به سازمان نهضت سوادآموزی از مصادیق تبصره (1) ماده واحده قانون
یادشده می‌باشد
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور