موظف شدن کلیه اشخاصی که تا پایان سال 1379 اقدام به ورود موقت کالا نموده اند به ثبت سفارش کالا و پرداخت حقوق ورودی زمان ترخیص قطعی و رفع تعهد

موظف شدن کلیه اشخاصی که تا پایان سال 1379 اقدام به
ورود موقت کالا نموده‌اند به ‌ثبت سفارش کالا و پرداخت حقوق ورودی زمان ترخیص قطعی
و رفع تعهد

شماره‌ : .45309ت‌27753ه¨

تاریخ : 1382.08.13
وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.8.11 بنا به پیشنهاد شماره 1.15097 مورخ 1381.9.20
وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تصویب نمود:
کلیه اشخاصی که تا پایان سال 1379 با استفاده از تسهیلات موضوع ماده (12) قانون
مقررات صادرات وواردات ـ مصوب 1372 ـ اقدام به ورود موقت کالا نموده‌اند و حکم
قضایی قطعی برای آنها صادر نشده است‌، تاپایان سال 1382 فرصت دارند نسبت به ثبت
سفارش کالا و پرداخت حقوق ورودی زمان ترخیص قطعی مبادرت‌نموده و رفع تعهد نمایند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور