اجازه انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزاد راه چهارخطه کنارگذر غربی اصفهان و نگهداری و بهره برداری از آن با شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه کنارگذر غربی اصفهان به وزارت راه و ترابری

اجازه انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزاد راه چهارخطه کنارگذر غربی
اصفهان و نگهداری و بهره‌برداری از آن با شرکت احداث ، نگهداری و بهره‌برداری از
آزاد راه کنارگذر غربی اصفهان به وزارت راه و ترابری

شماره‌ : .36433ت‌29121ه¨

تاریخ : 1382.08.13
وزارت راه و ترابری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.8.11 بنا به پیشنهاد شماره 8185.11 مورخ 1382.4.24
وزارت راه وترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و ماده واحده قانون احداث‌پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت
بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 ـتصویب نمود:
1- وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار وزارت نامیده می‌شود مجاز است نسبت
به انعقاد قراردادمشارکت برای اجرای آزادراه چهارخطه کنارگذر غربی اصفهان به طول
حدود 93 کیلومتر و نگهداری و بهره‌برداری‌از آن با شرکت احداث‌، نگهداری و
بهره‌برداری از آزادراه کنارگذر غربی اصفهان که از این پس به اختصار طرف‌مشارکت
نامیده می‌شود اقدام نماید. در اجرای قانون یاد شده نوع مشارکت "الف‌" یعنی تأمین
منابع مالی می‌باشد.
2- وزارت پنجاه درصد (50%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی
خاص (شامل‌ایستگاههای اخذ عوارض‌، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانه‌) را از محل
طرح مشارکت در احداث آزادراه‌کنارگذر غربی اصفهان (به شماره طبقه‌بندی 40917213)
به موقع تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت‌فیزیکی کار و طبق مفاد قرارداد
منعقده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز پنجاه درصد(50%)
باقیمانده منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص را تعهد و
تأمین و به حساب مشترک‌طرح واریز می‌نماید.
تبصره 1- وزارت می‌تواند با ترک تشریفات مناقصه پیمانکاری اجرای طرح را به
پیمانکاران مجاز و حائزشرایط معرفی شده توسط طرف مشارکت‌، واگذار نماید مشروط به
آنکه قیمتهای پیشنهادی طرف مشارکت (در مورد9.99 درصد اضافه پیشنهادی‌، 5 درصد ضریب
تسریع اجرای کار در مدت 40 ماه و 5 درصد افزایش ضریب‌منطقه‌ای‌) با پیشنهاد وزارت
به تصویب شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد.
تبصره 2- واگذاری اعتبار براساس قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از
طریق مشارکت‌بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 ـ و آیین‌نامه
اجرایی قانون یادشده‌، موضوع تصویبنامه شماره‌.4506ت‌92 مورخ 1367.2.24 می‌باشد.
تبصره 3- به میزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور از
سهم‌الشرکه وزارت‌کسر می‌شود.
3- طرح براساس مطالعات تفصیلی و مهندسی ارزش‌، طبق مقررات مربوط با مسؤولیت مشاور
و دستگاه‌اجرایی انجام می‌شود و حق‌الزحمه آن طبق قانون پرداخت خواهد شد.
4- دوران مشارکت آزادراه 14 سال مشتمل بر 40 ماه دوران احداث خواهد بود.
تبصره 1- مسؤولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه در دوران بهره‌برداری برعهده و
مسؤولیت طرف‌مشارکت می‌باشد.
تبصره 2- مرجع تأیید استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت و تأیید
هزینه‌های بهره‌برداری ونگهداری آزادراه حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و
دارایی می‌باشد.
5- پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور گزارش‌هزینه - درآمد نهایی آزادراه براساس مدت و هزینه واقعی
اجرای کار، ضریب تسریع و شاخصهای تعدیل واقعی‌محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از
یک سال افزایش یابد مراتب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره - در صورت افزایش دوران احداث به بیش از 50 ماه در گزارش هزینه - درآمد
نهایی همان 50 ماه‌منظور و ضریب تسریع برای مدت بیش از 40 ماه پرداخت نمی‌شود.
6- تمام منافع حاصل از بهره‌برداری آزادراه و تأسیسات جانبی آن در دوران
بهره‌برداری‌، متعلق به طرف‌مشارکت می‌باشد و پس از این مدت طرف مشارکت‌، آزادراه
و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل‌می‌نماید.
7- نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بلندمدت
نزد سیستمبانکی به علاوه 4 درصد قابل محاسبه خواهد بود.
8- بیمه‌، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی خاص
آن تابع قوانین ومقررات طرحهای عمرانی می‌باشد.
9- دولت در دوران بهره‌برداری در تعیین تعرفه آزادراه (در حدود تعرفه‌های مندرج در
گزارش هزینه - درآمدمنضم به قرارداد) مداخله نمی‌نماید و در صورت ضرورت مداخله
دولت‌، حاصل‌ضرب ترافیک عبوری آزادراه درمابه‌التفاوت تعرفه‌های تکلیفی و
تعرفه‌های مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف‌مشارکت
پرداخت می‌شود.
10- وزارت موظف است علاوه بر احراز توانایی طرف مشارکت در تأمین پنجاه درصد (50%)
منابع مالی موردنیاز برای اجرای کامل آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن‌، نحوه
استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یاناتوانی طرف مشارکت در اجرای کامل طرح
در قرارداد پیش‌بینی نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور