معرفی آقای محمد ستاری فر به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2)

معرفی آقای محمد
ستاری فر به عنوان ‌نماینده ویژه رییس‌جمهور اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی
مشمول بودجه استانی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره
(2)

شماره‌ : .55464ت 29867ه¨

تاریخ : 1382.10.06
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.9.30 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و براساس اصل یکصد
وبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ آقای محمد ستاری فر، معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور، به عنوان‌نماینده ویژه رییس‌جمهور در موارد زیر تعیین می‌شود:
الف ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی موضوع تبصره
(1) ماده (2)قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور
مصوب 1382.9.11.
ب ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی ملی‌، استانی و ردیفهای متفرقه
موضوع تبصره (2)ماده (2) قانون فوق‌.
2ـ تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس جمهور درخصوص امور اجرایی موارد یادشده
اتخاذ می‌شوددر حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد
و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه‌داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور