آیین نامه مالکیت و بهره برداری هواپیمای شخصی

آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی

شماره‌ : .43058ت‌29324ه¨

تاریخ‌ : 1382.11.12
وزارت راه و ترابری ـ وزارت بازرگانی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.11.8 بنا به پیشنهاد شماره 12358.11 مورخ 1382.6.8
وزارت راه وترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران‌، آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری‌هواپیمای شخصی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی
1ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران‌، مجاز است با رعایت
قوانین و مقررات‌مربوط‌، اقدام به خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی نماید.
2ـ بهره‌برداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرواز هواپیما و
بهره‌بردار، مطابق‌استانداردهای پرواز و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری
می‌باشد. بهره‌بردار می‌بایست قبل از استفاده ازهواپیمای موردنظر، آن را در سازمان
هواپیمایی کشوری ثبت و مجوزهای لازم را برای بهره‌برداری اخذ نماید.
3ـ اجازه پرواز پس از تأیید قابلیتهای فنی ـ عملیاتی هواپیما و صلاحیت عوامل
پرواز، توسط سازمان‌هواپیمایی کشوری صادر خواهد شد.نحوه عملیات پروازی‌، تعمیر و
نگهداری‌، تأمین قطعات و کتب فنی و عملیات‌هواپیمای مورد تقاضا، می‌بایست به تأیید
سازمان هواپیمایی کشوری برسد.
4ـ مرجع رسیدگی به درخواست بهره‌برداری و اعطای مجوز صلاحیت پرواز، سازمان
هواپیمایی کشوری بودهو مدت زمان اعطای آن از زمان تکمیل تجهیزات و مدارک مورد نیاز
که به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد،شش ماه تقویمی خواهد بود.
5 ـ سود بازرگانی هواپیماهای موضوع این آیین‌نامه‌، بر اساس تصویبنامه شماره
.25338ت 24794هـ مورخ‌1380.5.29 تعیین می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور