تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای اجرای پروژه آبرسانی به شهرضا و سمیرم به شرکت آب منطقه ای اصفهان

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای اجرای پروژه آبرسانی به‌شهرضا
و سمیرم به شرکت آب منطقه‌ای‌اصفهان‌

شماره‌ : .5101ت‌28556هـ

تاریخ‌ : 1382.03.04
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.31 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأییدیه شماره
16120-33مورخ 1382.2.6 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (55)
قانون محاسبات عمومی‌کشور- مصوب 1366- تصویب نمود:
مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال از محل اعتبار ردیف 503002 (هزینه‌های
پیش‌بینی نشده‌سرمایه‌ای‌) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، برای اجرای پروژه
آب‌رسانی به شهرضا و سمیرم‌، در اختیارشرکت آب منطقه‌ای اصفهان قرار گیرد تا پس از
مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان ومطابق مقررات مربوط
هزینه شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور