تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور مرمت و استحکام بخش مسجد جامع سبزوار به سازمان میراث فرهنگی کشور

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور مرمت و استحکام بخش‌مسجد
جامع سبزوار به سازمان میراث‌ فرهنگی کشور

شماره‌ : .7872ت‌28642هـ

تاریخ‌ : 1382.03.04
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.31 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و به‌استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ تصویب نمود:
مبلغ یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال از محل اعتبار ردیف 503002 (هزینه‌های پیش
بینینشده سرمایه‌ای‌) مندرج در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 کل کشور، تأمین و
به منظور مرمت واستحکام بخشی مسجد جامع سبزوار، در اختیار سازمان میراث فرهنگی
کشور قرار گیرد تا پس از مبادله‌موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور