تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای تکمیل فرودگاه ماکو به شرکت فرودگاههای کشور

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ
سه میلیارد ریال برای تکمیل فرودگاه ماکو به شرکت‌ فرودگاههای کشور

شماره‌ : .8343ت‌28276هـ

تاریخ‌ : 1382.03.04
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.31 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تأییدیه
شماره‌101.28143 مورخ 1382.2.22 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد
ماده (55) قانون‌محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب نمود:
مبلغ سه میلیارد (000ر000ر000ر3) ریال از محل اعتبار ردیف 503002 (هزینه‌های
پیش‌بینی نشده‌سرمایه‌ای‌) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، برای تکمیل فرودگاه
ماکو، در اختیار شرکت فرودگاههای‌کشور قرار گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، براساس قوانین و مقررات‌مربوط‌، هزینه شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور