اجازه ورود و ترخیص دو دستگاه کامیون ولوو مجهز به دستگاه WIRE LINE به نام شرکت خدمات اکتشاف

اجازه ورود و ترخیص دو
دستگاه کامیون ‌ولوو مجهز به دستگاه‌ WIRE LINE به‌ نام شرکت خدمات اکتشاف‌

شماره‌ : .9023ت‌28672هـ

تاریخ‌ : 1382.03.04
وزارت بازرگانی ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.31 بنا به پیشنهاد شماره 1.3030 مورخ 1382.2.24
وزارتبازرگانی و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق
گمرکی‌، سود بازرگانی‌و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت
داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371ـتصویب نمود:
ورود و ترخیص دو دستگاه کامیون ولوو مجهز به دستگاه WIRE LINEموضوع نامه یادشده‌،
به نام‌شرکت خدمات اکتشاف نفت بدون رعایت شرط داشتن نمایندگی رسمی‌در ایران و با
رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط مجاز است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور