آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع بندپ تبصره 1 قانون بودجه سال 1382 کل کشور

آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن‌ اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع بندپ
تبصره 1 قانون بودجه سال 1382 کل ‌کشور

شماره‌ : .8365ت‌28656هـ

تاریخ‌ : 1382.03.04
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.31 بنا به پیشنهاد شماره 19.28341 مورخ
1382.2.22سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «پ‌» تبصره (1) قانون
بودجه سال 1382 کل کشور،آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی
دستگاههای موضوع بند یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود:

آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع
بند «پ‌» تبصره (1) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
ماده 1- دستگاههای موضوع بند «پ‌» تبصره (1) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که از
اعتبارات وبودجه عمومی دولت مندرج در قانون مزبور استفاده می‌کنند، مشمول مفاد این
آیین‌نامه می‌باشند.
ماده 2- اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (1) این آیین‌نامه‌، مشمول مفاد ماده (35)
قانون برنامه وبودجه - مصوب 1351- می‌باشد.
ماده 3- نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها (جاری‌) و طرحهای تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای (عمرانی‌)موضوع تبصره ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-
شامل دستگاههای موضوع ماده‌(1) می‌شود.
ماده 4- نحوه نظارت بر هزینه نمودن اعتبارات هزینه‌ای (جاری‌) و طرحهای تملک
دارایی‌های‌سرمایه‌ای (عمرانی‌) دستگاههای موضوع این آیین‌نامه‌، تابع مقررات
مربوط به نحوه نظارت بر اعتباراتهزینه‌ای و سرمایه‌ای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
موضوع مواد (2) و (3) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- خواهد بود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور