اضافه شدن مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال به سر جمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و اختصاص مبلغ سی میلیون ریال به هریک از وزیران ،معاونان رئیس جمهور، رئیس دفتر هیأت دولت ، رئیس مرکز مشارکت امور زنان و رئیس سازمان صدا و سیما

اضافه شدن مبلغ یک‌ میلیارد و بیست‌
میلیون‌ ریال به سر جمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و اختصاص مبلغ ‌سی‌ میلیون
ریال به هریک از وزیران‌،معاونان رئیس‌جمهور، رئیس دفتر هیأت‌ دولت‌، رئیس مرکز
مشارکت امور زنان و رئیس سازمان صدا و سیما

شماره‌ : .8077ت‌28639هـ

تاریخ‌ : 1382.03.04
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.31 بنا به پیشنهاد شماره 26487ـ33 مورخ
1382.2.21سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات
عمومی کشور ـ مصوب 1366ـتصویب نمود:
مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون (000ر000ر020ر1) ریال از محل اعتبار ردیف 503001
(هزینه‌های پیش بینی نشده‌) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، به سرجمع اعتبارات نهاد
ریاست جمهوری‌ـ هزینه‌های ضروری ـ کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به شماره طبقه بندی
101012 اضافه شود و از آن‌محل مبلغ سی میلیون (000 ر000ر30) ریال در اختیار هر یک
از وزیران‌، معاونان رییس جمهور، رییس‌دفتر رییس جمهور، رییس دفتر هیأت دولت‌،
رییس مرکز مشارکت امور زنان و رییس سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی‌ایران قرار
گیرد تا برای تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری سال 1382 به مصرف برسد.
اعتبار یادشده در اجرای مفاد بند (ت‌) تبصره (1) قانون بودجه سال 1382 کل کشور به
صورت خارج ازشمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل هزینه
می‌باشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور