موظف شدن جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به نصب و استقرار نماینده مقیم در بغداد و راه اندازی بیمارستانهایی در مناطق مشخص شده توسط شورای سیاستگزاری عراق و برآورد خسارات ناشی از حمله به عراق و تحویل آن به وزارت امور خارجه

موظف شدن جمعیت هلال احمر جمهوری‌ اسلامی
ایران به نصب و استقرار نماینده‌ مقیم در بغداد و راه‌اندازی بیمارستانهایی ‌در
مناطق مشخص شده توسط شورای‌سیاستگزاری عراق و برآورد خسارات‌ ناشی از حمله به عراق
و تحویل آن به‌ وزارت امور خارجه‌

شماره‌ : .12345ت‌28770ه¨

تاریخ‌ : 1382.03.25
وزارت کشور - وزارت امور خارجه - جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد مقابله با بحران ناشی از حمله آمریکا به
عراق که در جلسه مورخ‌1382.3.5 و با رعایت تصویبنامه شماره 11466ـ.81م‌. ت‌27773هـ
مورخ 1381.12.26 اتخاذ شده است‌،به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
1 ـ باتوجه به زمینه مناسب و هماهنگی به عمل آمده با هلال احمر عراق‌، جمعیت هلال
احمر جمهوری‌اسلامی ایران نماینده مقیمی را برای اقامت در بغداد منصوب و مستقر
نماید تا کمک‌های جمهوری اسلامی ایران ازاین طریق به مردم عراق برسد.
2ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی لازم در مناطقی که شورای
سیاستگذاری عراقمشخص و تأمین اعتبار می‌کند، نسبت به راه‌اندازی بیمارستان‌های
مناطق مذکور اقدام نماید.
3 ـ در اجرای بند (2) سومین جلسه ستاد مقابله با بحران عراق‌، کلیه وزارتخانه‌ها و
سازمان‌های ذی‌ربط برآوردخسارات ناشی از حمله به عراق را با مستندات قید و حداکثر
تا تاریخ 1382.3.30 به وزارت امورخارجه تحویل‌نمایند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور