اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان

اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان

شماره‌ : .27526ت‌28243ک‌

تاریخ‌ : 1382.05.20
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1382.4.29 بنا به
پیشنهادشماره‌1.4.42.116480 مورخ 1381.12.10 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه
شماره‌.58538ت‌.26118هـ مورخ .22 1380.12 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات‌کشوری ـمصوب 1362ـ تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان
خراسان تصویب نمودند:
الف‌ - دهستان کویر به مرکزیت روستای سعدالدین مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان‌های
زیر مطابق‌نقشه‌2500001 ضمیمه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد در
تابعیت بخش خلیل آباد شهرستانکاشمر ایجاد و تأسیس گردد.
1- امامزاده شاهزاده‌هادی 2- جعفرآباد 3- چاه موتور حاجی فدایی 4- چاه سبز 5- چاه
تجری 6- چاه‌موتور بالای مهدی آباد 7- چاه موتور عباسیه 8- چاه موتور پایین 9- چاه
موتور وسط 10- حجت آباد11-خوشگوار 12- خرگوشی 13- رکن آباد 14- رفعت آباد 15- زمان
آباد 16- سد شهید مدرس 17-سعدالدین 18- سلمانیه 19- سنبل 20- شوراب 21-
طاهرآباد22- عباسیه 23- علی‌آباد 24 - علی آبادشور 25 - فضل آباد 26 - قهندیز 27-
کال ساوی 28- کال سرخ محمدآباد 29- کاهه 30 -کلاته توحیدی‌31- کلاته نورالله 32-
کلاته بلبل 33- کلاته رحیم 34-کلاته ملامحمد 35- موتور آب زمان آباد 36-موتور آب
قهندیز 37- موتور آب شهید ایزدی 38- موتور آب طرح شهید شادکان 39- موتور آب
شهیدنظریان 40- موتور آب آبرسانی برکال 41 -موتور آب شماره 1 کاهه 42- موتور آب
شماره 2 کاهه 43-موتور آب سنبل 44- مهدی آباد 45- نمکدان
ب - دهستان حومه به مرکزیت روستای نصرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان‌های زیر
مطابق‌نقشه‌2500001 ضمیمه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد در تابعیت
بخش خلیل آباد شهرستان‌کاشمر ایجاد و تأسیس گردد.
1- حسین آباد 2- حسن آباد 3- کلاته باغ حاتم 4- باغ رییسی 5- نصر آباد 6- قاسم
آباد 7- سرمزده‌8- محمدآباد 9- مزده 10- چاه موتور قلی زاده 11- چاه موتور باغچه‌
12- کاریزک 13-چاه موتور حجت‌آباد 14- حجت آباد 15- چاه صالحی 16- چاه موتور شاه
حسن 17- کلاته بززار 18- صالحی زیر سنگ‌19- کلاته لویی 20- کلاته شاه حسن 21-
ملاغلامحسن 22- تیغ سبز 23- دهنو 24- گوشه رستاق 25-جزرود 26- حاج غلامعلی 27- شمس
آباد 28- آبرو 29- چاه‌ناجی 30- تاریک دره 31- حسین آباد 32-کلاته شوکتی 33- هاشم
آباد 34 - کلاته غفاری 35- باغچه خاتم الله یاری 36- خارزنج 37- کلاته‌محمدحسن
دهقان‌ 38- کلاته نقیب‌ 39- پیرسرخ
پ‌ - بخش ششطراز به مرکزیت روستای کندر از ترکیب دهستان‌های ششطراز و کویر در
تابعیت‌شهرستان کاشمر ایجاد و تأسیس گردد.
ت‌ - شهرستان خلیل آباد به مرکزیت شهر خلیل آباد از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت
استان خراسان‌ایجاد و تأسیس گردد:
1- بخش مرکزی به مرکزیت شهر خلیل آباد شامل دهستان‌های رستاق و حومه 2- بخش ششطراز
ث - با تصویب محدوده دهستان‌های مندرج در بندهای (الف‌) و (ب‌) این تصویبنامه
چنانچه روستا،مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در نقشه پیوست‌(1) و در
محدوده آن ملاحظه شود یا درآینده در آن به وجود آید، در حوزه و تابعیت دهستان
مربوط خواهد بود.
این تصویبنامه در تاریخ 1382.5.16 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

1 - نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.