اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای ایران برک ، زهره نخ ، قرقره زیبا، فرآورده های غذایی مشهد و...و قفل سازی ایران

اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای ایران برک‌،
زهره‌نخ‌، قرقره‌زیبا، فرآورده‌های غذایی ‌مشهد و...و قفل سازی ایران

شماره‌ : .24782ت‌29148هـ

تاریخ‌ : 1382.05.20
وزارت صنایع و معادن - وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشور - وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی درجلسه
مورخ‌1382.5.5 با رعایت تصویبنامه شماره .41955ت‌20153هـ مورخ 1377.10.14 و به
استناد اصل‌یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران‌، به توجه به مسائل
و مشکلات خاص تعدادی ازواحدها، موارد زیر را تصویب نمودند:
1ـ بدهی شرکتهای ایران برک گلچین ارومیه‌، نریمان سازه کارون‌، قند رضوی و رنگ خرم
به بانکها، بارعایت مقررات مربوط‌، به مدت دو سال استمهال گردد.
2ـ بدهی شرکتهای ریسندگی و بافندگی زهره نخ‌،شرکت نساجی ارمند بافت‌، الیاف سنتیک
شیروان‌،نساجی خامنه‌، چرم افق‌، فاستونی اردستان‌، ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا،
اطلس سلوفان‌، صنایع غذایی‌بابا تجارت‌، دندی بیجار، پارس خرما، فرآورده های غذایی
مشهد، صابون سازی الهی و نقش جهان تبریز به‌بانکها، با رعایت مقررات مربوط‌، به
مدت یک سال استمهال گردد.
3ـ مبلغ پنج‌میلیارد (5.000.000.000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال
1382 کل‌کشور، با تضمین دولت و با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط به این تبصره به
شرکت نقش جهان تبریزپرداخت گردد.
4ـ مبلغ پنج‌میلیارد (5.000.000.000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال
1382 کل‌کشور، با تضمین دولت و با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط به این تبصره به
شرکت سراب بافت پرداخت‌گردد.
5ـ مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال
1382 کل‌کشور با تضمین دولت و با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط به این تبصره به
شرکت چرم افق پرداخت گردد.
6ـ مبلغ پنج‌میلیارد (5.000.000.000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال
1382 کل‌کشور، با تضمین دولت و با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط به این تبصره به
شرکت الیاف سنتیک شیروان‌پرداخت گردد. وام مذکور تحت نظارت کارگروهی متشکل از
نمایندگان سازمان صنایع و معادن‌، اداره کل کارو امور اجتماعی و استانداری خراسان
صرف هزینه اصلاح ساختار نیروی انسانی آن واحد شود.
7ـ بدهی شرکتهای فرآورده‌های غذایی مشهد،"آج‌" و کارخانجات قفلسازی ایران به وزارت
امور اقتصادی‌و دارایی بابت مالیات برعملکرد براساس ضوابط قانونی و مقررات مربوط‌،
به مدت یک سال استمهال گردد.
8ـ مبلغ دومیلیارد (2.000.000.000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال
1382 کل‌کشور، با تضمین دولت و با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط به این تبصره به
شرکت اطلس سلوفان پرداخت‌گردد.
این تصویبنامه در تاریخ 1382.5.16 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور