اصلاحات تقسیماتی در استان اصفهان

اصلاحات تقسیماتی در استان اصفهان‌

شماره‌ : .22099ت‌28822ک‌

تاریخ‌ : 1382.05.22
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1382.5.5 بنا به پیشنهاد
شماره‌1.4.42.26972 مورخ 1382.3.21 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره
.58538ت‌26118هـمورخ 1380.12.23 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری - مصوب 1362-اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان اصفهان تصویب نمودند:
1- دهستان کهرویه از بخش سمیرم سفلی شهرستان شهرضا منتزع و به بخش مرکزی همان
شهرستان‌ملحق گردد.
2- دهستان وردشت از بخش مرکزی شهرستان سمیرم منتزع و به بخش سمیرم سفلی شهرستان
شهرضاملحق گردد.
3- مرکز دهستان وردشت از روستای فتح آباد به روستای ورق مطابق نقشه 2500001(1)
پیوست که‌تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد تغییر می‌یابد.
4- دهستان دره شور به مرکزیت روستای مهرگرد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر
مطابق‌نقشه‌2500001 پیوست که تأیید شده به مهر هیأت دولت می‌باشد در تابعیت بخش
سمیرم سفلی شهرستان‌شهرضا ایجاد و تأسیس گردد.
1- تنگ تیر2- قره آقاج 3- پودگان 4- شیربرنجی 5- ساخت قباد 6- حاجی آباد قراداش 7-
قبرمحمدحسن 8- مولاقلی 9-دره مهرگرد و آق چشمه 10- مهرگرد 11- گی دره 12- سولک 13-
اندگان 14-اسدآباد 15- ده نساء علیا 16- ده نساء سفلی 17- سکز 18- نورآباد قرمزی
19- نرمه 20- نرمه کوچک‌21- حاجی آباد شور چمن 22- چشمه محمدقلی 23- دیزجان 24-
چشمه سرمه یاسورد 25- کزن 26-آقداش 27- قاپاقلو 28- قره آقاج 29- دره باغ 30- آل
ضیاء الدین 31- دشتک 32- شریف آباد 33- دلگ‌داش 34- سرگز بلبل آب 35- هفتنجان 36-
بیدو خسرو 37- نصرت آباد 38- سورمنده 39- تخت‌سلطان 40- آق چشمه 41- رییس ملک 42-
کته زنگی 43- مرغ علی قلی 44- سنبل چشمه 45- مرزعهکامبیز 46- دوراهان رستم 47-
دولت قرین علیا 48- دولت قرین سفلی 49- صادق آباد50- جلال‌آباد51- دره دراز 52-
چشمه نگهدار 53- مزرعه بهکاران 54- سبزآباد 55- فتح آباد 56- بهکرد 57- امیرآباد
58- نظرآباد 59- مهرآباد 60- اسلام آباد قرخلو 61- حسین اباد 62- کاسکان سفلی
5- بخش وردشت به مرکزیت روستای فتح آباد شامل دهستانهای وردشت و دره شور در
تابعیت‌شهرستان شهرضا ایجاد و تأسیس گردد.
6- شهرستان سمیرم سفلی به مرکزیت شهر دهاقان از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان
اصفهان‌ایجاد و تأسیس گردد:
الف - بخش مرکزی به مرکزیت شهر دهاقان شامل دهستانهای قمبوان‌، موسی آباد، همگین‌.
ب - بخش وردشت به مرکزیت روستای فتح آباد.
این تصویبنامه در تاریخ 1382.5.20 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.