اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال به وزارت اقتصادی و دارایی

اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از
سرمایه‌گذاری بین دولت‌ جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ‌سنگال به وزارت
اقتصادی و دارایی‌

شماره‌ : .25950ت‌29079هـ

تاریخ‌ : 1382.05.12
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.5.8 بنا به پیشنهاد شماره 19935 مورخ 1382.4.25
معاونت‌حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم
و انعقاد توافق‌های‌بین‌المللی مصوب 1371 تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه تشویق و
حمایت متقابل ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری سنگال در
چارچوب متن نمونه‌، موضوع‌نامه شماره 20721 مورخ 1379.5.22 معاونت حقوقی و امور
مجلس رییس‌جمهور به وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب
نهایی پیگیری کند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور