اصلاح ماده 3 آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره

اصلاح ماده 3 آیین‌نامه ازدواج مردان‌ ایرانی با
زنان خارجی آواره‌

شماره‌ : .24261ت‌29128ک‌

تاریخ‌ : 1382.05.20
وزارت کشور
وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده
(180) قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران‌،
موضوع تصویبنامه‌های شماره.58858ت‌23538 هـ مورخ 1379.12.22 و شماره
.13521ت‌26697هـ مورخ 1381.4.8، تصویب‌نمودند:
در ماده (3) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره (دارنده کارت هویت
ویژه اتباع خارجی‌)موضوع تصویبنامه شماره .2502ت‌26715ک مورخ 1382.1.24 عبارت‌" در
صورت وصول نظریه‌مثبت‌" حذف می‌شود.
این تصویبنامه در تاریخ 1382.5.16 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور