مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و ابلاغ نقشه های محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری کلانشهرها

شماره۷۳۶۶۷/۳۰۰                                    ۱۳۹۸/۵/۲۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و ابلاغ

نقشه های محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان

 و ۳۰ کیلومتری کلانشهرها

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، تهران، فارس، کرمان، اصفهان، خوزستان، گیلان، مرکزی، یزد، هرمزگان، خراسان رضوی، قم، کرمانشاه، اردبیل، سیستان و بلوچستان، همدان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ خود، تکلیف مصرح در مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ کمیسیون امور زیربنائی صنعت و محیط زیست دولت مبنی بر تهیه و ابلاغ نقشه های محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری کلان شهرها توسط شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد بررسی قرار داده و ضمن استماع گزارش و صورت جلسه کمیته فنی شماره۱ شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را براساس نقشه پیوست مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ هیأت محترم وزیران تدقیق و ابلاغ نماید.

۲ـ نقشه های محدوده ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری سایر کلان شهرهای کشو (شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر) با رعایت موارد زیر توسط ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه تهیه و پس از تأیید کمیته فنی شماره ۱ توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود.

۲ـ۱.محدوده مصوب طرح جامع مبنای تعیین محدوده شعاعی مذکور خواهدبود.

۲ـ۲. این محدوده در تمامی جهات یکسان نبوده و براساس مؤلفه های زیست محیطی و اکولوژیک، شرایط توپوگرافیک، اقلیم و نظایر آن قابل تغییر بوده و در جهات مختلف دارای تلورانس (رواداری) منطقی خواهدبود.

۳ـ به منظور تثبیت محدوده های مذکور و تدقیق های ادواری موردنیاز، محدوده یادشده پس از تعیین با رعایت مفاد فوق، تحت عنوان «حریم زیست محیطی کلان شهر» در چارچوب اسناد اصلی طرح های توسعه و عمران جامع کلان شهرها موردبازنگری، تثبیت و یا تدقیق (حسب ضرورت) قرار خواهد گرفت.

۴ـ نظر به اینکه استثنائات نمی توانند مبنای وضع قاعده عمومی باشند، مراتب تصمیم گیری در خصوص واحدها، نواحی و شهرک های تولیدی، صنعتی و...که با این روش حقوق مکتسبه ایشان دچار تغییر می شود، در قالب مصوبات هیأت محترم وزیران انجام خواهدشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد