مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه شرق خوزستان

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع

 ناحیه شرق خوزستان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ خود به بررسی موضوع «طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه شرق خوزستان موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان را پرداخت و ضمن تأیید مفاد صورتجلسه کمیته فنی طرحهای فرادست شورای عالی مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴، مقرر نمود:

۱. استعلامات مسیر و حریم خطوط آب، نفت وگاز توسط مشاور طرح با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ و در طرح لحاظ گردد.

۲. جمعیت پایه مطابق با آخرین سرشماری رسمی(سال ۱۳۹۵) به روز رسانی و افق طرح با حفظ سقف جمعیتی به سال ۱۴۱۵ افزایش یابد.

۳. پیشنهادهای طرح درخصوص تبدیل روستاهای دارای شرایط شهر شدن با رویکرد کاهش روند تبدیل روستا به شهر مورد بازنگری قرار گیرد.

۴. پیشنهادهای مشاور به منظور پایداری مراکز جمعیتی تدوین و ارائه شود.

۵. اسناد اصلی طرح بهمراه سند مناطق حفاظت شده به صورت مجزا مطابق با عناوین و مصوبات شورای عالی برای انواع فعالیتها ارائه شود.

۶. درصورت انطباق و هماهنگی مسیر پیشنهادی راه آهن اهواز ـ اصفهان با طرح جامع حمل و نقل کشور، مستندات مربوطه و مسیر پیشنهادی در اسناد طرح لحاظ شود.

۷. پروژه های محرک توسعه در سطوح مختلف برای ناحیه مورد بررسی و در اسناد پیشنهادی لحاظ شود.

۸ . پیشنهادهای مربوط به جهات توسعه شهرها با  اولویت سیاستهای توسعه درون زا در طرح ارائه گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی طرحها خواهشمند است دستور فرمائید اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت دو ماه، پس از اصلاح، جهت ابلاغ به مراجع ذیربط تحویل دبیرخانه شورای عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد