عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان در خصوص پره سر با سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران


شماره۶۳۹۷۵/۳۱۰                                     ۱۳۹۸/۵/۵

عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان

 در خصوص پره سر با سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

سرپرست محترم استانداری و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱، مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پره سر را در اجرای جزء ۶ بند «ب» ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه­ی کشور و مفاد نامه­ی شماره ۲۵۴۸۱/۹۴۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸معاونت محترم حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را دارای مغایرت کلی با سیاست های ابلاغی شورای عالی مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تشخیص نداد. لذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بلامانع می باشد.

همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورای عالی مراتب اجرای کامل دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی و درج حرائم خطوط انتقال انرژی و سایر عناصر زیربنایی را به اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان منعکس نماید.

خواهشمند است دستور فرمائید متعاقب ابلاغ طرح به مراجع مذکور یک نسخه از مدارک طرح به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد