تکمیل طرحهای پردیس دانشکده علوم پزشکی اراک (سلف سرویس، خوابگاه، مسجد و کتابخانه) و تجهیز بیمارستان کمیجان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد،‌ بنا به
پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:
مبلغ سه میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503002 (هزینه‌های پیش بینی نشده سرمایه
ای) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور تکمیل طرحهای پردیس دانشکده علوم پزشکی
اراک (سلف سرویس، خوابگاه، مسجد و کتابخانه) و تجهیز بیمارستان کمیجان در اختیار
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط
هزینه شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت اموراقتصادی ودارایی،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استانداری مرکزی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی
دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.